Діяльності та розвитку


«Заклад освіти – толерантне середовищеСкачати 166,59 Kb.
Сторінка18/38
Дата конвертації27.03.2020
Розмір166,59 Kb.
ТипПротокол
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38
«Заклад освіти – толерантне середовище,

СТОП БУЛІНГ»

на 2019-2025 роки

Мета проекту:

· сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

· скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;

· організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;

· забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

· поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

· налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

· сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників освітнього процесу

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

Ознайомити вчителів із завданням розвитку комунікативних та інформаційно- комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів у виховній роботі

Вересень 2019 р.

Шкабко Н.В.

Нарада при заступнику директора з виховної роботи

2

«Комунікативна культура як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації»

Січень 2020 р.

Кілюх О.І.,

Матушевська І.І.Педагогічна рада

3

Розглянути стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі

2019-2020 рр.

Шкабко Н.В

Наради , засідання педагогічної ради, накази

4

Вивчити стан та поширеність дитячої бездоглядності та безпритульності

2019-2020рр.

Соціально- психологіч-на служба


Збір інформації

5

«Запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов»

2019-2020 рр.

Грушевська Р.І.

Семінар

6

Продовжити вивчення на уроках правознавства Законів України, статей Конвенції ООН. Інших документів щодо даного проекту

2019-2025 рр.

Совгуть Л.Й.

Уроки правознавства, виховні години

7

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем у виховній роботі

Вересень 2019-2020 рр.

Шкабко Н.В.

Довідки, накази по школі

8

Взаємовідвідування уроків, виховних заходів з метою запозичення кращого досвіду реалізації проблеми та наступним аналізом

2019-2025 рр.

Класні керівники, вчителі

Засідання методичного об’єднання

9

Брати участь у щорічних конкурсах дружин юних пожежників та юних інспекторів руху

2019-2025 рр.

Адміністра-ція, вчителі школи

Підготовка та участь у щорічних конкурсах

10

Розробити заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правової та психологічної підтримки дітей та підлітків, які потрапили в складні соціальні умови

2019-2020 рр.

Соціально-психологічна служба школи

Виконання заходів

11

Підготувати банк розробок виховних заходів із правознавства, з проблем профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та підлітків, з питань за­побігання транспортного травматизму серед дітей та пожежної безпеки

2019-2020 рр.

Соціально-психо­логічна служба

Створення методичних матеріалів

12

Проводити зустрічі з підлітками з метою профілактики правопорушень та навчання правильної поведінки в кризових ситуаціях

2019-2025 рр.

Соціально-психологічна служба

Засідання ради профілактики

13

Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездогляд­ності, правопорушень серед неповнолітніх і рівня обізнаності дітей та учнівської молоді з пи­тань негативного впли-ву на життя й здоров'я алко­голю, тютюну, наркотиків

2019-2025 рр.

Соціально-психо­логічна служба

Наради при заступнику директора з виховної роботи

14

Залучення здобувачів освіти до активного громадсь­кого життя й запобігання антисоціальній поведінці та організу­вати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у мо­лодіжному середовищі

2019-2025 рр.

Соціально-психо­логічна служба

Участь у Все­українських акціях «Життя без тютюно-паління», «Стоп наркотикам!» тощо

15

«Розвиток комунікативних компетенцій здобувачів освіти у позаурочній діяльності»

2021-2022 рр.

Грушевська Р.І.

Педагогічна рада

16

«Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників освітнього процесу»

2020-2021 рр.

Шкабко Н.В.

Конференція

17

Переглянути й допов­нити Правила вну­трішнього розпорядку з метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

2019-2020 рр.

Адміністрація школи

Проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

18

Активізувати діяльність педагогічного колективу з органами самоврядування з фор­мування в дітей і молоді духовності, моральної культури, толерантності, уміння жити в грома­дянському суспільстві

2019-2025 рр.

Адміні­страція, соціально-психо­логічна служба

Проведення батьківських лекторіїв, спільних виховних заходів

19

Забезпечити розвиток гурткової роботи, органі­зованого дозвілля; сприяти участі кожного педа­гогічного працівника у виховній, гуртковій та позанавчальній роботі

2019-2025 рр.

Адмінстрація

Робота гуртків,факуль-тативів, секцій

20

Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи в закладі із запобігання злочинності й право­порушень серед дітей і підлітків, дитячої бездоглядності, бродяж­ництва та жебрацтва

2019-2025 рр.

Адміністрація, соціально-психологічна служба

Видання методичних рекомендацій

21

Проводити семінари-тренінги за участю адміністрації, практич-ного психолога, соціального педагога та класних керівників із питань профілактики насильства, жорстокості та впливу сучасних телекомунікаційних те-хнологій на психіку дітей, організації дієвої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди, тактики поведінки з дітьми, які підозрюються у вжи­ванні алкогольних, наркотичних та психо­тропних речовин

2019-2025 рр.

Адміністрація школи Соціально-психологіч-на служба

Проведення просвітницьких заходів, семінарів-тренінгів

22

Продовжувати впрова­дження в практику роботи школи комп-лексної програми щодо формування навичок здо­рового способу життя

2019-2025 рр.

Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи

За планом роботи школи

23

Організовувати зустрічі дітей та підлітків із представниками поліції, інспекторами служби у справах неповнолітніх

2019-2025 рр.

Заступник директора з ВР,соціальний педагог

Організація та проведення зустрічей

24

Проводити виховні заходи на правову тематику, круглі столи, конференції

2019-2025 рр.

Заступник директора з ВР, соціальний педагог


Організація та проведення заходів

25

Медичній сестрі під час медичного огляду виявляти дітей і підлітків, схильних до вживання алкоголю та наркотичних речовин

2019-2025 рр.

Медична сестра

Проведення медичних оглядів та рейдів по закладу

26

Із метою превентивного виховання школярів сприяти використанню в просвітницькій роботі наочності, навчальних відеофільмів, які сприяють здоровому способу життя

Постійно

Заступник директора з ВР, соціально-психо­логічна служба

За планом роботи школи

27

Оформити в бібліотеці виставку літератури про шкідливість нар-котичних засобів, психотропних речовин та алкоголю

2019-2025 рр.

Адмі­ністрація, бібліотекар школи

Оформлення виставки літератури

28

Сприяти розвитку особистості дитини, формування її інтелектуального та творчого потенціалу, формування патріота України

2019-2025 рр.

Адміністра-ція, вчителі школи

За планом виховної роботи

29

Продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних послуг.

2019-2019 рр.

Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи

Тренінги, семінари

30

Продовжувати співпрацювати з: - Навчальними закладами громад; - Підприємствами - ЦРЛ; - Центром зайнятості; - Соціальною службою.

2019-2025 рр.

Соціально-психо­логічна служба, вчителі школи

За планом роботи школи

31

Формування інформаційної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу

2019-2022 рр.

Адміністра-ція школи

Наради, виховні заходи

32

Організація та проведення виховних заходів, спрямованих на розвиток комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів.

2019-2024 рр.

Педагогічні працівники

Освітня дільність

33

Аналіз результатів роботи над проектом

2024-2025 рр.

Кучик О.А,

Совгуть Л.Й.Анкетування, засідання методичного об’єднання

Очікувані результати:

· створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі;

· усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;

· організація змістовного дозвілля та відпочинку здобувачів освіти;

· допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

· навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

· профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

· набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;

· створення безпечного толерантного середовища;

· виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

ПроектПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка