library/Left_menu/Zbirnuk/10/Становлення особистості
  Кулешова В. В
library/Left_menu/Zbirnuk/8/Педагогічні технології
  Вивчення ділової української мови (методом) спілкування у малих групах
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Методика навчання
  Традиційна форма контролю знань у вигляді співбесіди
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Педагогічні технології
  Трудове навчання, як навчальний предмет, відіграє важливу роль у формуванні особистості учня, розвитку його здібностей і обд
library/Left_menu/Zbirnuk/7/Педагогічні технології
  І., Кривошлик А.І. Про проблему тестування при педагогічному контролі постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Содержание образования
  Історія виникнення та становлення інженерно-педагогічної освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Зміст освіти
  Проблеми формування економічної освіти та виховання інженерів – педагогів
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Стратегія. методологія
  Науково- технічна творчість студентів- важлива складова
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Соціалізація”, „соціальне виховання” та „соціальна адаптація особистості” – провідні поняття соціально-педагогічної науки постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Становлення особистості
  Готовність майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/8/Зміст освіти
  Аналіз понятійного апарату вітчизняних підручників з електротехніки
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Зміст освіти
  Проблеми вітчизняного навчального посібника з електротехніки (ч Практикум: яким він повинен бути?) Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Зміст освіти
  Вимоги доформулювання та кількості контрольних запитань, самоперевірки та тестів
library/Left_menu/Zbirnuk/7/Стратегія, методологія
  Терміносистеми державних стандартів з електротехніки, дефініції та вдосконалення навчального процесу
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Концепція
  Деякі проблеми оптимізації обсягів та змісту освіти зі спеціальності
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Роль іпо (інженерно-педагогічних кадрів)на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Педагогічні технології
  Роль мотивації у формуванні професійної компетентності студентів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Стратегія
  Керівних і педагогічних кадрів
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Особливості проведення наскрізного практичного навчання для студентів аграрноінженерного профілю
  Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Стратегія
  Проблема управління навчальною діяльністю студентів у педагогічній системі вищого навчального закладу
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Про використання інноваційних і традиційних підходів до викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей хнаду
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Зміст освіти
  Проблеми формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін швейного профілю постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Становлення особистості
  Естетичне виховання у підготовці майбутніх інженерів (історико-педагогічний аспект) Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Стан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Проблеми підготовки інженерів енергетиків сільськогосподарського виробництва у внз постановка проблеми. С
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Становлення особистості
  Інформатична компетентність
library/Left_menu/Zbirnuk/5/Методика навчання
  Теоретичні основи реалізації задачного підходу в умовах комп’ютерного навчання
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Сод. образования
  Аналіз даних стосовно становлення інженерно-педагогічної освіти дозволяє отримати такі висновки
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Стратегія
  Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Модель технічної компетентності майбутніх вчителів інформатики постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Концепція
  К., Тарасюк А. П. Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Зміст освіти
  Як відомо, в системі вищої освіти сша домінують підходи, за яких якість роботи викладача є визначальним критерієм оцінювання й
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Педагогічні технології
  Модульний підхід до професійно – педагогічної підготовки вчителя докладно розглянуто у монографії І
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Стратегія
  Дмитренко Тамара Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Формування умінь технічної творчості в майбутніх майстрів виробничого навчання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Методика навчання
  Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Активні методи навчання
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Методика навчання
  Теорія і практика використання міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Проф. психология
  Пивоварова О
library/Left_menu/Zbirnuk/3/Становлення особистості
  Творча діяльність як теоретична проблема
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Стратегия
  Теоретичні засади моделювання педагогічних систем постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  До питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Концепция
  Стан та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти україни
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Педагогічні технології
  Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Зміст освіти
  Компетентністний підхід як основа стратегії управління якістю освіти
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Становлення особистості
  В., Посторонко А.І. Самовиховання студентської молоді як проблема формування творчої особистості постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Генезис розвитку поняття «педагогічна система» Постановка проблеми. Нині в педагогічній літературі, в періодичних виданнях, у методичних розробках часто використовується поняття «педагогічна система»
library/Left_menu/Zbirnuk/4/Методика навчання
  Проблемно-ситуативне навчання як спосіб моделювання дій в екстремальній ситуації
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Про діяльнісний підхід до формування змісту підготовки інженерно-педагогічних кадрів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Становлення особистості
  Спеціальні методи креслення та відтворення графічних зображень значно полегшують учбову й трудову діяльність людей з вадами зору, тому їм необхідно оволодівати ними й використовувати їх у своїй роботі
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Методика навчання
  Методи навчання студентів з вадами зору за напрямком інженерно-педагогічної підготовки Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Методика навчання
  Пошуки удосконалення методики навчання комп’ютерних мереж для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці з використанням комп'ютерних технологій навчання постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Зміст освіти
  Формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  Аналіз результатів експериментального дослідження мотивації
library/Left_menu/Zbirnuk/9/Зміст освіти
  Теоретичні засади формування етико-правової культури майбутнього вчителя: історичний аспект
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Зміст освіти
  Шляхи підвищення якості
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що у педагогічній теорії та практиці мають місце такі види готовності, як психологічна, мотиваційна, професійна, моральна, педагогічна тощо
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Зміст освіти
  Науково-теоретичні засади дослідження розвитку системи професійної підготовки вчителя фізики постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Становлення особистості
  М., Манько В. М. Суб’єктивні дидактичні умови розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Педагогічні технології
  Інформатизація позаурочної діяльності учнів птнз
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Методика
  Категоріальне поняття «задача» виконує значну роль в дидактиці, педагогічній психології методиці навчання будь-якої технічної дисципліни, але, на жаль, ще не вдалося досягти єдиного
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Стратегія
  Методичні проблеми викладання психології у вищій школі постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/10/Становлення особистості
  Велике значення дослідженню проблеми морально-правового виховання особистості приділяли філософи Л
library/Left_menu/Zbirnuk/6/Методика навчання
  Законом України «Про професійно-технічну освіту»
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Становлення особистости
  Професіоналізм як системна властивість особистості інженера-професіонала
library/Left_menu/Zbirnuk/5/Пед технологии
  Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі
library/Left_menu/Zbirnuk/11/Професійна психологія
  Специфіка формування критичного мислення у курсантів
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19
  Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в птнз із використанням модульних технологій. Системний підхід постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Мотивація навчальної діяльності студентів в інтенсивних технологіях вивчення інженерних дисциплін
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Методика
  Бендера Іван Миколайович
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Зміст освіти
  Професійне спілкування
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Становлення особистості
  Роль музичного мистецтва у формуванні
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Принцип системності як визначальна умова розвитку технічного мислення майбутнього фахівця
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19
  Сутнісно-змістовна характеристика категорії „професійна компетентність” як показника рівня фахової підготовки студентів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/24-25
  Формування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців фармації постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Становлення особистості
  Становлення професійного інтелекту майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/16/Педагогічні технології
  Комплексна структура контрольної діяльності майбутнього інженера-педагога постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/13/Пед. технологии
  С., Товажнянська Р. О. Педагогічні технології формування загальної і професійної культури фахівця постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/17/Методика навчання
  Т., Сосницька Н. Л. Спецкурс «фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі україни» Постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/22-23/Становлення особистості
  До питання про виділення перцептивного компоненту в професійній компетентності дизайнера одягу постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/12/Становлення особистости
  Пріоритетні сучасні наукові підходи
library/Left_menu/Zbirnuk/14-15/Методика навчання
  Методика формування просторової уяви майбутніх інженерів із застосуванням динамічних стереоскопічних моделей постановка проблеми
library/Left_menu/Zbirnuk/18-19/Становлення особистості
  Суть звіту
directory library Left menu  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка