bitstream/123456789/245/1
  Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
bitstream/123456789/19556/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
bitstream/123456789/557/1
  Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
bitstream/123456789/732/1
  Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
bitstream/123456789/2087/1
  Загальна характеристика роботи
jspui/bitstream/123456789/1408/1
  Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
jspui/bitstream/6789/9667/1
  Віталій Ачкан
bitstream/123456789/2417/1
  Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
bitstream/123456789/1369/1
  Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології
bitstream/123456789/1545/1
  Актуальність теми дослідження
bitstream/316497/8483/1
  Особливості адаптації першого курсу до навчання в вищому навчальному закладі
bitstream/PoltNTU/4507/1
  Проблеми адаптації студентів першого курсу
bitstream/123456789/2988/2
  В. Н. Каразіна дармостук Надія Вікторівна удк
bitstream/123456789/6845/1
  Дворник Анна
bitstream/123456789/16029/1
  Причини прийняття Болонської декларації
jspui/bitstream/123456789/7618/1
  Л. О. Рощина, О. О. Захаров
bitstream/123456789/1398/1
  Л.І. Нічуговська, доктор педагог наук, професор
jspui/bitstream/123456789/2781/1
  Методичні вказівки для підготовки до заліків та іспитів із дисципліни "Державне управління"
bitstream/NAU/20009/1
  Система історичної освіти як складова державної політики пам’яті
bitstream/123456789/2402/1
  Вчитель фізики Тернопільської класичної гімназії спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель Резюме
jspui/bitstream/123456789/2305/1
  Цілі та завдання уроку правознавства
bitstream/316497/8485/1
  Домашня адреса
bitstream/PoltNTU/2695/1
  Застосування інноваційних освітніх технологій у підготовці фахівців з економіки: європейський досвід
bitstream/123456789/4444/1
  Марина дяченко‐богун
jspui/bitstream/123456789/19811/1
  У вищих навчальних закладах
bitstream/NAU/19787/1
  Триколенко Софія
jspui/bitstream/123456789/3005/1
  Збірник наукових праць №
bitstream/123456789/2244/1
  Тема досвіду: «Використання проблемно-пошукових завдань щодо розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії»
bitstream/NAU/10135/1
  Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
bitstream/NAU/27165/1
  Менеджменту якості
bitstream/123456789/542/1
  Роль самостійної роботи студентів з фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів ісаєва М. В
bitstream/123456789/540/3
  Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами музично-естетичної діяльності
jspui/bitstream/123456789/10301/1
  Ірина Накашидзе
jspui/bitstream/123456789/1671/1
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»
bitstream/123456789/3083/1
  На прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Монографія
jspui/bitstream/123456789/13/3
  Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2004-2006 р р
bitstream/123456789/1803/1
  Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку в початкових класах
bitstream/123456789/1495/1
  Тема. Михайло Коцюбинський. Новела
jspui/bitstream/123456789/17621/1
  Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід розроблено: доцент кафедри соціології та політології, к психол н. Донецьк, 20
bitstream/123456789/26497/1
  Робоча Програма кредитного модуля рівень вищої освіти другий (магістерський) спеціальність
bitstream/123456789/26481/1
  Методика викладання хімії
bitstream/123456789/1846/1
  Використання дидактичних ігор
bitstream/123456789/1775/1
  Особливості організації дистанційного навчання
bitstream/123456789/3261/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
bitstream/123456789/558/1
  Процес формування «ціннісних орієнтацій» студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни радянського періоду наталія Григорівна Тарарак
bitstream/NAU/14724/1
  Авіаційна терміно-логія української мови : тематична класифікація та генетична характеристика
bitstream/NAU/29477/1
  Олена Ковтун Світлана Вдовиченко
bitstream/NAU/20149/1
  Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів
bitstream/123456789/12008/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
bitstream/NAU/18964/1
  Компаративний аналіз українського та фінського досвіду підготовки учителів іноземних мов
bitstream/NAU/20354/1
  Групова взаємодія як умова ефективної професійної підготовки майбутніх викладачів економіки
jspui/bitstream/123456789/17624/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»
bitstream/123456789/1388/1
  Про деякі проблеми освітньої діяльності в контексті економічної освіти
bitstream/123456789/88/1
  Даниленко Н
bitstream/123456789/10516/1
  1 теорія та методика підготовки спортсменів планування і організація тренувального процесу в черліденгу
bitstream/123456789/16109/1
  Програма навчальної дисципліни підготовки магістра
bitstream/123456789/5104/1
  Навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
jspui/bitstream/6789/8301/1
  Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
jspui/bitstream/123456789/1379/1
  О. А. Севастянова // Образне слово Луганщини: Матеріали до хv всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка (29 квітня 2016 року, м. Старобільськ) / за заг ред проф. А. В. Нікітіної; Держ закл
bitstream/NAU/16180/1
  Особливості підготовки філолога у педагогічних внз україни на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки зору компетентнісного підходу. Заслужена А. А
bitstream/NAU/20930/6
  Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем
bitstream/123456789/11688/1
  Історія перекладу. Частина і : конспект лекцій для студентів факультету лінгвістики напряму підготовки 020303 «Філологія» / Уклад. О. О. Туришева. К.: Нтуу «кпі», 2015. 48 с
bitstream/123456789/241/1
  Закономірності та принципи формування готовності
bitstream/123456789/2464/1
  Дієслово. Зв’язок дієслів з іменниками за зразком: один багато
bitstream/PoltNTU/273/1
  Статья посвящена исследованию сущности и составляющих мотивационного механизма, проведениию анализа его влияния на деятельность работников и определению методов оценки эффективности мотивации труда в системе управления персоналом на
bitstream/123456789/1270/1
  Досвід роботи вчителя світової літератури та художньої культури нвк «Лановецька зош і-ііі ст. №2 – гімназія»
bitstream/123456789/1861/1
  Урок тема. Іменник як частина мови
bitstream/123456789/2332/1
  Апробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку інформаційної компетентності учнів
bitstream/123456789/19588/1
  Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни підготовки ііі (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей
bitstream/123456789/627/1
  Хх століття
bitstream/123456789/9886/2
  Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Ділова гра як форма проведення заняття на прикладі магістерського спецкурсу «Науковий семінар – сучасні напрямки суспільно-географічних досліджень»
jspui/bitstream/123456789/251/1
  Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента
bitstream/123456789/92/1
  Діяльності; другий – досягнення високої теоретичної і практичної результативності підготовки у внз; третій – здатності якісного виконання функцій інклюзивної діяльності
bitstream/NAU/31724/1
  Вплив комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів на формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів
bitstream/123456789/4300/1
  У процесі фахової підготовки
bitstream/NAU/16274/1
  Останнім часом інформаційно-комунікаційні технології стали одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток економічної сфери
bitstream/123456789/19771/1
  «Ділове спілкування» Комплекс навчально-методичного забезпечення
bitstream/123456789/1333/1
  Серцевий цикл. Робота серця. Нейрогуморальна регуляція роботи серця
bitstream/123456789/1356/1
  Робота серця. Серцевий цикл. Фактори,що впливають на роботу серцево-судинної системи
bitstream/123456789/1650/1
  Урок-звіт по проекту з курсу «Я і Україна
bitstream/123456789/1713/1
  Тернопільська спеціалізована школа і-ііі ступенів №7
bitstream/123456789/1632/1
  Урок навчання грамоти у 1 класі на тему: " Надійшла весна прекрасна."
bitstream/123456789/1720/5
  Тема: Опрацювання тексту: „ Казка про сосну і синичку
bitstream/123456789/1462/1
  Відкритий урок
bitstream/123456789/1461/1
  Урок української літератури: Леся Українка “Бояриня”
bitstream/123456789/1066/3
  Культура україни в роки війни
bitstream/123456789/2142/1
  Урок №1. Тема. Вступ
jspui/bitstream/123456789/1732/1
  В англійській мові
bitstream/123456789/2490/1
  Круглий стіл "Мої друзі батьки, наші порадники діти" Підготувала
bitstream/123456789/4115/1
  У загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
bitstream/123456789/21595/1
  Актуальность
bitstream/123456789/19775/1
  Курс лекцій з дисципліни: «валеологія з основами фізіології»
bitstream/123456789/1560/1
  Районний методичний кабінет
bitstream/123456789/4058/1
  Управління конкурентоспроможністю підприємства як фактор його розвитку
bitstream/123456789/14997/1
  Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Історія декоративно-прикладного мистецтва»
bitstream/123456789/583/1
  Використання елементів народознавства у практиці сучасних днз
jspui/bitstream/123456789/22646/1
  Методичні вказівки до семінарських занять методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
bitstream/NAU/35091/3
  Навчально-методичний комплекс
bitstream/123456789/5017/1
  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання. К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. С. 424-430
bitstream/123456789/4253/2
  Навчально-методичний посібник до курсу «Новітні технології в управлінні освітою»
bitstream/123456789/1838/6
  Український вишитий рушник
bitstream/NAU/16177/1
  Лілія барановська
bitstream/NAU/22840/1
  Міністерство регіонального розвитку та будівництва України академія муніципального управління іванова тамара вікторівна державне управління сталим екологічним розвитком україни та її регіонів в системі раціонального природокористування: теорія
jspui/bitstream/123456789/1272/1
  Зарубіжний досвід фінасового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні
jspui/bitstream/123456789/17243/1
  Вищої освіти на тлі глобалізаційних процесів
bitstream/123456789/2025/1
  Тернопільська загальноосвітня школа і-ііі ступенів №11 Тернопільської міської ради Міжпредметна та внутрішньопредметна інтеграція в процесі викладання історії в середній загальноосвітній школі як засіб формування нового рівня мислення
bitstream/123456789/550/3
  Сучасні родинні цінності та традиції української народної дошкільної етнопедагогіки: можливості конструктивного діалогу
jspui/bitstream/123456789/569/1
  Г. В. Купрікова // Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України : матеріали viii міжнародної науково-практичної конференції напн україни, 26-27 вересня 2014 р
bitstream/123456789/2443/1
  Тема. Використання опорного конспекту на уроках історії та правознавства як засобу самоосвіти учнів
bitstream/NAU/22173/1
  Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психолого-педагогічна адаптація у науковому середовищі вищих н
jspui/bitstream/123456789/15933/2
  Продовження таблиці 1
jspui/bitstream/123456789/15963/1
  Розділ 3 напрямки вдосконалення нормування праці в контексті глобалізації економіки
bitstream/123456789/4255/2
  Навчально-методичний посібник до курсу «Основи викладання географії»
jspui/bitstream/123456789/18341/16
  Проголошення суверенітету України визначило реформування всієї системи освіти у напрямку становлення державності та національної свідомості. Це повною мірою відноситься і до такої її частини, як вища освіта
bitstream/123456789/15158/1
  Методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Міжнародна торгівля та статистика глобального економічного середовища»
bitstream/NAU/20468/1
  Навчальна програма
bitstream/NAU/17747/1
  Заслужена Алла м. Київ Ключові компетенції вчителів англійської мови: швейцарський досвід
bitstream/NAU/20841/1
  Проблеми психологічної підготовки студентів технічного університету
bitstream/316497/10941/1
  Е. М. Ященко реалізація особистісно орієнтованого підходу в сучасних умовах функціонування внз анотація
jspui/bitstream/123456789/854/1
  А. В. Сохацький Правдин Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчёты) / Правдин
bitstream/123456789/3118/1
  Вищий навчальний заклад Укоопспілки
bitstream/123456789/5625/1
  Сучасні проблеми та напрями удосканалення обліку розрахунків з оплати праці і. В. Скрипак, магістр спеціальності «Облік і аудит»
bitstream/NAU/20275/1
  Віра Базова м. Київ Особливості організації підготовки викладачів іноземних мов у Німеччині
bitstream/NAU/14778/1
  Формування студента внз як суб'єкта навчальної діяльності
bitstream/NAU/10165/1
  М. В. Кльов особливості виникнення та розвитку «підприємницького університету» в структурі вищої освіти
bitstream/316497/7912/1
  Цінність суспільства полягає у цінності життя і здоров’я людини, а дітей особливо, як майбутнє нації
bitstream/316497/7915/1
  Соціальна педагогіка
jspui/bitstream/123456789/15533/1
  Залежність статусного положення підлітків від акцентуацій характеру
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Передмова
bitstream/123456789/235/1
  Вища і середня школа в умовах сучасних викликів: матер. Міжнар н
bitstream/123456789/8174/2
  А. Ю. Стерлигова в статье подается анализ взглядов на понятие педагогического такта в работе с трудными подростками. Ведущей идеей статьи является концепция необходимости педагогической этики в работе с трудными подрос
bitstream/NAU/20819/1
  Обґрунтування специфіки педагогічних інновацій
bitstream/316497/8452/1
  Особливості адаптації першого курсу до навчання в вищому навчальному закладі
jspui/bitstream/123456789/538/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
bitstream/123456789/1930/1
  Опис власного педагогічного досвіду «Розвиток пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку у процесі вивчення української мови»
bitstream/123456789/86/1
  Бойчук Ю. Д. 1, Волкова І. В. 2, Горащук В. П
bitstream/NAU/20462/1
  Програма навчальної дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи"
bitstream/123456789/2179/1
  Стратегія підприємства
bitstream/123456789/15041/1
  Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» Заочна форма навчання
bitstream/123456789/1181/1
  Відділ освіти Борщівської районної державної адміністрації
bitstream/123456789/2347/1
  Батьківські збори
jspui/bitstream/123456789/748/1
  Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних внз за 20 років їхнього існування в Україні
jspui/bitstream/123456789/19695/1
  Міністерство освіти та науки україни
bitstream/123456789/5582/1
  [023+028] Бібліотека і читання в житті сучасного студента
bitstream/316497/8493/1
  Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед учнівської молоді Анотація
bitstream/NAU/18609/1
  Помиткіна Л. В
bitstream/316497/3549/1
  Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів
bitstream/123456789/2836/2
  Креативність як чинник успішності навчальної діяльності студентів Актуальність
bitstream/316497/8487/1
  Греко-католицька періодика як чинник морально-релігійного виховання молоді
bitstream/316497/8451/1
  Юрій Щербяк – кандидат педагогічних наук, радник голови
jspui/bitstream/123456789/1534/1
  Федорова Катерина Валеріївна
bitstream/316497/8462/1
  Юрій Щербяк – радник голови Тернопільської обласної
bitstream/316497/8915/1
  Статья освещает рецепцию Украинского католического университета в информационном пространстве украинской диаспоры сша. Материалы периодических изданий проанализированы
bitstream/NAU/20152/1
  Котикова О. М. Завдання психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів та підходи до її реалізації
bitstream/123456789/1382/1
  Уроках української літератури" Учитель Городецька Г. З. Тернопіль-2013 р. "
bitstream/123456789/4625/2
  Організація
bitstream/123456789/2998/2
  Стосунків міжособистісної залежності у жінок
bitstream/123456789/1855/1
  Діагностика психологічної готовності 6 – річних дітей до навчання в школи
jspui/bitstream/123456789/1034/1
  Ключові слова освіта, національно-мовна особистість, комунікативна компетенція, лінгвокультурологічний напрямок
bitstream/123456789/1396/1
  Л.І. Нічуговська, доктор педагог наук, професор
bitstream/123456789/6134/1
  Екологічній туризм: світовій досвід та перспектіві розвітку на полтавщині
bitstream/316497/11769/1
  Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави
bitstream/123456789/3307/1
  Нормативно-правові проблеми впровадження дистанційної форми навчання
bitstream/123456789/19677/1
  Соціально-методологічний вимір сучасної науки Комплекс навчально-методичного забезпечення
bitstream/123456789/3037/2
  В. Н. Каразіна смахтіна Наталія Олександрівна удк
jspui/bitstream/123456789/23100/1
  Психолого-педагогічні та психофізичні аспекти розвитку фізичного виховання і спорту
bitstream/NAU/19732/1
  Литовченко Ірина Василівна
jspui/bitstream/123456789/242/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
bitstream/NAU/31660/1
  М. Київ Проблема методології та психології навчання майбутніх фахівців з практичної психології
bitstream/123456789/6799/1
  Міністерство охорони здоров’я україни
bitstream/NAU/20198/1
  Олена Дацун м. Київ Аналіз психологічних факторів розвитку музичних здібностей
jspui/bitstream/123456789/18341/8
  Стосовно економічних процесів поняття «кон'юнктура» стало застосовуватися порівняно недавно. Прийнято вважати, що Ф. Лассаль першим ужив термін «кон'юнктура»
bitstream/123456789/1698/1
  Прибуток підприємства: історичний та сучасний аспекти
bitstream/123456789/4651/2
  Організація
jspui/bitstream/123456789/568/1
  П. М. Кухарчук Державна служба: теорія та кращі практики
bitstream/123456789/152/1
  С. Сковороди розвиток усного мовлення на заняттях з математики у дітей з вадами слуху старшого дошкільного віку
bitstream/NAU/20273/1
  Матеріал для статті
jspui/bitstream/123456789/8717/1
  Проблема оцінювання результатів навчальних досягнень студентів економічних спеціальностей з гуманітарних дисциплін
bitstream/123456789/8153/2
  Критеріальний аналіз моральної культури майбутніх учителів
bitstream/123456789/9075/1
  Освітні технології
jspui/bitstream/123456789/16005/1
  Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств
bitstream/NAU/19970/1
  Актуальність теми
jspui/bitstream/123456789/75/3
  У другій половині xix на початку xx ст
bitstream/123456789/2509/1
  Тема уроку: Осінь у природі
bitstream/123456789/1633/1
  Урок-проект у 2 класі на тему: " Весна. Рослини весною. Сезонні зміни в неживій природі і житті рослин, їх причини."
bitstream/123456789/1525/1
  Урок музики основна форма організації навчання. Структура уроку музики. Типи уроків
bitstream/123456789/1218/1
  Рішення. Посилювати пізнавальний інтерес учня до уроку-проекту. Спонукати до поглиблення пошукової та краєзнавчої роботи
bitstream/123456789/1357/4
  Тема: Тарас Шевченко
bitstream/NAU/20154/1
  Ддпу „Людинознавчі студії є фаховим виданням з філософії та педагогіки (Рішення Президії вак №1-03/8 від 11 жовтня 2000р. //Бюлетень вак. 2000. №6). Від 2004 р виходить за серійним принципом
bitstream/NAU/13221/1
  Рольові технології у психолого-педагогічній підготовці майбутніх юристів на основі навчання через практику
bitstream/NAU/20880/1
  Наталія Демченко
bitstream/NAU/20239/1
  Формування у студентів стійкості інтересу до вибраної професії
bitstream/316497/8007/1
  Активізація професійного саморозвитку та розвитку готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів економічних дисциплін засобами інтерактивних методик в умовах аспірантури
bitstream/123456789/13039/1
  Тема: «Самостійна робота очима студентів»
bitstream/NAU/31717/1
  А. А. Заслужена Підготовка філолога з англійської мови та літератури у внз швейцарської Конфедерації
bitstream/123456789/1590/1
  Іванченко К.І., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зед
bitstream/123456789/5152/2
  Лекція Особливості психотерапевтичного процесу
directory jspui bitstream  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка