jspui/bitstream/123456789/1408/1
  Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
jspui/bitstream/6789/9667/1
  Віталій Ачкан
jspui/bitstream/123456789/3178/1
  Керівництво самостійною роботою студентів під час їх підготовки до практичних занять
jspui/bitstream/6789/5420/1
  Анотація: у статті висвітлено та теоретично обгрунтовано проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти до емоційного розвитку дітей дошкільного віку
jspui/bitstream/6789/8301/1
  Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
jspui/bitstream/123456789/7618/1
  Л. О. Рощина, О. О. Захаров
jspui/bitstream/6789/3080/1
  Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини хіх-хх століття
jspui/bitstream/123456789/2781/1
  Методичні вказівки для підготовки до заліків та іспитів із дисципліни "Державне управління"
jspui/bitstream/123456789/1243/1
  Розкриття сутності поняття «соціально-педагогічна діяльність» у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників
jspui/bitstream/123456789/2305/1
  Цілі та завдання уроку правознавства
jspui/bitstream/123456789/19811/1
  У вищих навчальних закладах
jspui/bitstream/6789/3641/1
  Олена Ящук логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра
jspui/bitstream/123456789/3005/1
  Збірник наукових праць №
jspui/bitstream/123456789/1233/1
  Педагогічні аспекти формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів
jspui/bitstream/6789/7300/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
jspui/bitstream/123456789/4069/1
  Важливість риторичної освіти для філолога
jspui/bitstream/123456789/3232/1
  Інтеграція України до Європейської спільноти, приєднання вітчизняної системи вищої освіти до Болонської декларації, орієнтація на загальноєвропейські рекомендації та вимоги до технічної освіти передбачають зацікавленість інформаційного суспільства в
jspui/bitstream/123456789/10301/1
  Ірина Накашидзе
jspui/bitstream/123456789/1671/1
  Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»
jspui/bitstream/123456789/13/3
  Друковані праці дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка в. А. Лазаряна бібліографічний покажчик за 2004-2006 р р
jspui/bitstream/0564/1905/1
  Вплив батьків на формування особистої фізичної культури
jspui/bitstream/123456789/17621/1
  Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід розроблено: доцент кафедри соціології та політології, к психол н. Донецьк, 20
jspui/bitstream/6789/1763/1
  Уманський державний педагогічний
jspui/bitstream/123456789/3279/1
  А. О. Ворох, Є. В. Коваль інноваційні стратегії дистанційної освіти: coursera постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/17624/1
  Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Методика викладання у вищій школі»
jspui/bitstream/lib/8199/1
  Підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу як чинник формування його конкурентоспроможності
jspui/bitstream/123456789/3927/1
  Експериментальне дослідження ефективності формування професійних якостей у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю при вивченні фахових дисциплін постановка проблеми
jspui/bitstream/6789/441/1
  Основи наукових
jspui/bitstream/6789/8301/1
  Проектування як методологічна платформа діяльності вчителя-словесника
jspui/bitstream/6789/3367/1
  В. П. Ісаченко Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького
jspui/bitstream/123456789/1379/1
  О. А. Севастянова // Образне слово Луганщини: Матеріали до хv всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка (29 квітня 2016 року, м. Старобільськ) / за заг ред проф. А. В. Нікітіної; Держ закл
jspui/bitstream/6789/7302/1
  Особливості проектування виховної системи загальноосвітнього навчального закладу особенности воспитательной системы общеобразовательного учебного заведения
jspui/bitstream/6789/2981/1
  Вісник наукової лабораторії
jspui/bitstream/123456789/251/1
  Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента
jspui/bitstream/lib/5229/1
  Методологія порівняльного правознавства у контексті зближення правових культур та соціогуманітарного виміру права
jspui/bitstream/123456789/2399/1
  Методи розв’язування задач з електротехніки
jspui/bitstream/6789/2749/1
  Т. В. Гарачук методологічні підходи щодо побудови моделі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з математично здібними школярами
jspui/bitstream/123456789/1721/1
  У державних документах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 145], які визначають розвиток освіти в Україні, звертається увага на необхідність: комп’ютеризації навчальних закладів; інформатизації навчально-виховного процесу; розробки індивідуальних модульних
jspui/bitstream/123456789/1732/1
  В англійській мові
jspui/bitstream/6789/1042/1
  Горохівський п
jspui/bitstream/123456789/22646/1
  Методичні вказівки до семінарських занять методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання
jspui/bitstream/123456789/2507/1
  Вступ (ступень розробки теми)
jspui/bitstream/123456789/5013/1
  Велику роль при виготовленні одягу відіграє правильний вибір оз
jspui/bitstream/123456789/1272/1
  Зарубіжний досвід фінасового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні
jspui/bitstream/123456789/17243/1
  Вищої освіти на тлі глобалізаційних процесів
jspui/bitstream/6789/5424/1
  Вплив факторів сімейного виховання на емоційний розвиток дошкольніка
jspui/bitstream/123456789/2921/1
  Посторонко А.І. Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження активного навчання
jspui/bitstream/123456789/569/1
  Г. В. Купрікова // Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України : матеріали viii міжнародної науково-практичної конференції напн україни, 26-27 вересня 2014 р
jspui/bitstream/123456789/2891/1
  Зміни, що відбуваються в системі освіти у зв'язку з її модернізацією, суттєво змінюють вимоги до особистісних і професійних характеристик фахівців Н
jspui/bitstream/123456789/15933/2
  Продовження таблиці 1
jspui/bitstream/123456789/15963/1
  Розділ 3 напрямки вдосконалення нормування праці в контексті глобалізації економіки
jspui/bitstream/6789/3547/1
  Загальна характеристика роботи актуальність і ступінь дослідженості проблеми
jspui/bitstream/123456789/18341/16
  Проголошення суверенітету України визначило реформування всієї системи освіти у напрямку становлення державності та національної свідомості. Це повною мірою відноситься і до такої її частини, як вища освіта
jspui/bitstream/6789/731/1
  До питання про педагогічні системи, педагогічні процеси і педагогічні технології
jspui/bitstream/123456789/854/1
  А. В. Сохацький Правдин Н. В. Взаимодействие различных видов транспорта: (примеры и расчёты) / Правдин
jspui/bitstream/6789/2208/1
  П. Мотивація творчого мислення підлітків монографія Умань-2013 удк ббк
jspui/bitstream/lib/4897/1
  Мелега К. П., Дуло О. А., Дуб М. М., Русин Л. П., Мальцева О. Б
jspui/bitstream/123456789/15533/1
  Залежність статусного положення підлітків від акцентуацій характеру
jspui/bitstream/123456789/82/1
  Передмова
jspui/bitstream/123456789/1590/1
  Акмеологічні особливості професійної готовності майбутнього вчителя
jspui/bitstream/123456789/3923/1
  Ефективність навчання як результат професійної успішності педагога постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/538/1
  Методичні рекомендації для студентів факультету «Соціальний менеджмент»
jspui/bitstream/6789/6809/1
  21 Підготовка студентів до застосування інноваційних технологій на уроках у початковій ланці
jspui/bitstream/123456789/748/1
  Деякі методологічні засади оцінки діяльності приватних внз за 20 років їхнього існування в Україні
jspui/bitstream/123456789/19695/1
  Міністерство освіти та науки україни
jspui/bitstream/123456789/2513/1
  Формування професійного мовленнєвого етикету в контексті соціалізації особистості у статті розглянуто поняття «професійний мовленнєвий етикет»
jspui/bitstream/123456789/1534/1
  Федорова Катерина Валеріївна
jspui/bitstream/123456789/3924/1
  Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями
jspui/bitstream/6789/108/1
  Олена Балдинюк
jspui/bitstream/123456789/1034/1
  Ключові слова освіта, національно-мовна особистість, комунікативна компетенція, лінгвокультурологічний напрямок
jspui/bitstream/6789/375/1
  Інтерактивні технології у внз
jspui/bitstream/123456789/1526/1
  Корницька Лариса Анатоліївна
jspui/bitstream/123456789/23100/1
  Психолого-педагогічні та психофізичні аспекти розвитку фізичного виховання і спорту
jspui/bitstream/123456789/3942/1
  Положення про необхідність розробки дуального змісту професійної підготовки на основі методів системного підходу для формалізації представлення моделі дуального змісту [4; 5; 10; 16]
jspui/bitstream/123456789/1238/1
  Олена ГомонюкÓ ключові компетентності соціального педагога
jspui/bitstream/123456789/242/1
  Загальна характеристика роботи актуальність теми
jspui/bitstream/123456789/3935/1
  М., Шалімова А. С. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів вищих навчальних закладів постановка проблеми
jspui/bitstream/123456789/18341/8
  Стосовно економічних процесів поняття «кон'юнктура» стало застосовуватися порівняно недавно. Прийнято вважати, що Ф. Лассаль першим ужив термін «кон'юнктура»
jspui/bitstream/123456789/568/1
  П. М. Кухарчук Державна служба: теорія та кращі практики
jspui/bitstream/6789/520/1
  Програма соціально-психологічного тренінгу «батьки і діти мистецтво спілкування» Умань 2013
jspui/bitstream/123456789/8717/1
  Проблема оцінювання результатів навчальних досягнень студентів економічних спеціальностей з гуманітарних дисциплін
jspui/bitstream/123456789/16005/1
  Роль нормування праці в плануванні трудової діяльності підприємств
jspui/bitstream/6789/8269/1
  Самовизначення учнівської молоді на уроках технологій бербец Віталій Васильович
jspui/bitstream/6789/3371/1
  Вікторія Павлівна Ісаченко
jspui/bitstream/123456789/75/3
  У другій половині xix на початку xx ст
jspui/bitstream/6789/5860/1
  Формування управлінської компетентності майбутнього менеджера освіти як педагогічна проблема
jspui/bitstream/6789/325/1
  Волошина Г. П. Особливості уроків читання та літературознавча пропедевтика
jspui/bitstream/6789/8603/1
  Педагогіка
jspui/bitstream/6789/4443/1
  Одним з пріоритетних завдань системи освіти України сьогодні є підготовка компетентних учителів, що працюватимуть на різних етапах навчання
jspui/bitstream/6789/2565/1
  Удк [371. 134+811. 111](493) Є. С. Процько
directory jspui  


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка