Деякі аспекти використання мультимедійних технологій в інклюзивній групі дошкільного навчального закладуСкачати 34,95 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.04.2019
Розмір34,95 Kb.
  1   2
УДК 37.016:81:004.032.6

Матюх Жанна Вікторівна

аспірант Інституту інформаційних технологій

і засобів навчання НАПН України


ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Поширення мультимедійних технологій (МТ) у навчанні, вихованні й розвитку дошкільнят з особливостями психофізичного розвитку (ОПФР) наразі є знаковою світовою тенденцією. До кола інтересів дослідників даної проблеми належить проектування інтегрованого розвивального предметного середовища, де МТ найбільш природно поєднуються з іншими дидактичними засобами. Постає проблема педагогічно обґрунтованого використання МТ у навчанні дошкільників, зокрема тих, хто має особливості психофізичного розвитку.

Серед основних переваг використання МТ у навчанні дошкільнят, зокрема тих, хто має особливості психофізичного розвитку, визначаємо такі:

- полісенсорність сприйняття матеріалу;

- сприяння розвитку основних психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви та ін.);

- можливість демонстрації об’єктів, явищ і процесів, недоступних у повсякденному житті (космічні об’єкти, явища природи, об’єкти мікросвіту та ін.);

- можливість візуалізації абстрактних даних;

- унаочнення й емоційне забарвлення демонстраційного матеріалу тощо [5; 6].

Аналіз джерельної бази показав, що «мультимедіа» загалом розглядають з різних позицій: а) як технологію; б) як програмне забезпечення (ПЗ); в) як апаратне забезпечення; г) як особливий узагальнюючий вид даних.

У своєму дослідження розуміємо МТ як технологію, що дозволяє з використанням цифрових засобів (ПК, планшету, мультимедійної дошки, смартфону тощо) інтегрувати, обробляти та відтворювати різноманітні типи сигналів, засоби і способи обміну даними, відомостями.

До основних МТ, що доцільно використовувати в навчально-виховному процесі ДНЗ, зокрема в роботі з інклюзивною групою (старша вікова група, діти 5-6 років), відносимо наступні:

1. Мультимедійна презентація – набір слайдів за певною тематикою, що зберігається у файлі спеціального формату. При цьому, кожний слайд може містити текстові, графічні, табличні дані, анімацію, аудіо, відео та ін. Цей засіб дозволяє комбінувати звук і зображення в динаміці, що сприяє активізації доцільної уваги дитини. Вважаємо доцільним застосовувати мультимедійні презентації при вивченні нових понять, або їх закріпленні.

2. Електронний освітній ігровий ресурс – це окремий вид ігрового програмного забезпечення, розроблений для вирішення дидактичних завдань. Згідно з [4], ЕОІГ – це програмне забезпечення, що поєднує пізнавальну та розважальну функції, містить завдання в ігровій формі і спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності дітей. Мета використання ЕОІР має подвійний зміст: ігровий – одержання дитиною «винагороди» після досягнення ігрової мети; навчальний і розвивальний – набуття й розвиток знань, умінь і навичок. Під час гри у дітей розвиваються позитивні емоційні реакції, прагнення досягати поставленої мети, що сприяє корекції та розвитку психічних процесів. Важливо пам’ятати, що така гра є виключно доповненням до основних видів діяльності дитини, і ні в якому разі не повинна витіснити традиційну гру (сюжетно-рольову, міжособистісну). Вважаємо, що ЕОГР доцільно застосовувати в дошкільній групі при закріпленні знань, відпрацюванні навичок.

3. Мультиплікаційний фільмпродукт мультиплікації, створений шляхом зйомки послідовних фаз руху об'єктів. З перегляду мультфільмів діти отримують значні обсяги даних художньо-естетичного, морально-етичного, пізнавального та іншого характеру [3]. Їх упровадження в освітній процес дозволяє позитивно впливати на засвоєння способів поведінки, алгоритмів досягнення цілей, розвиток емоційної сфери і психічних процесів (мислення, пам’яті, уваги, уяви тощо). Перегляд мультфільму (або його фрагменту) повинен розпочинатися вступним словом вихователя, підготовкою дітей до основної смислової лінії; та завершуватися поставкою вихователем проблем запитань, а також наданням можливості дітям висловити власні почуття, відношення, рефлексію побаченого. Вважаємо доцільним демонструвати мультиплікаційні фільми для пояснення і формування складних комплексних понять: морально-етичних цінностей, норм соціальної взаємодії та ін.

Наразі якісне програмне забезпечення для дошкільнят, що відповідає основним дидактичним і психолого-педагогічним вимогам, як правило, розробляється і розповсюджується на комерційній основі, а його вартість може варіювати від кількох умовних одиниць до понад 100 у.о. Особливо це стосується спеціального програмного забезпечення для навчання дітей з ОПФР.

Хоча чимало сайтів пропонують безкоштовне ПЗ для навчання дітей дошкільного віку, переважна більшість з цих розробок характеризується низкою недоліків, що ускладнюють їх використання у вітчизняних ДНЗ, а саме:

- розробка ПЗ без залучення фахівців з галузі психолого-педагогічних наук, відсутність належної фахової експертизи;

- відсутність перекладу українською мовою, або її низька лінгвістична й граматична якість;

- наявність значної кількості «багів», помилок через відсутність фахового тестування продукту, яке потребує додаткових витрат;

- залежність продукту від однієї операційної системи (наприклад, неможливість запуску на Windows, а лише виключно на Android або iOS і т.д.);

- невідповідність базовим ергономіко-педагогічним вимогам (занадто яскраві кольори, різкі гучні звуки, нав’язливі мелодії, які неможна вимкнути чи замінити і т.д.);

- відсутність методичних рекомендацій, вказівок чи порад для педагогів, батьків щодо використання програмного продукту в навчально-виховному процесі;

- складність інсталяції (необхідність інсталяції додаткових програм);

- відсутність можливості інсталяції (функціонування виключно в режимі он-лайн, залежність від мережі);

- відсутність технічної підтримки ПЗ, або її занизька оперативність.

Таким чином, постала необхідність у формуванні банку мультимедійних ресурсів (БМР) для ДНЗ, який би акумулював якісні розробки, які можна рекомендувати до використання у роботі зі старшою групою (діти 5-6 років), у т.ч. інклюзивною.

До основних критеріїв, якими ми керуємося при відборі ресурсів, відносяться:

- безкоштовність;

- простота інсталяції або наявність веб-доступу;

- можливість запуску на основі операційної системи Windows (для ПК) та Android (для мобільних пристроїв), що на сьогоднішній день є основними платформами у вітчизняних навчальних закладах;

- просте зрозуміле управління;

- ергономічний дизайн, приємна кольорова гама та звуковий супровід, відсутність занадто яскравих кольорів та різких звуків;

- якісний голосовий супровід (чітка дикція, розмірений темп, приємний тембр);

- наявність україномовної версії;

- спрямованість на формування й розвиток у дітей знань, умінь та навичок, визначених у державному стандарті дошкільної освіти.

Наразі БМР складається з трьох частин: мультимедійні презентації, електронні ігрові ресурси, мультиплікаційні фільми, кожна містить опис ресурсів за такими аспектами:

1. Напрям роботи: зазначається, на який напрям (лінію) розвитку, відповідно до державної програми, спрямовано ресурс (фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний).

2. Назва розробки: зазначається назва презентації, гри або мультфільму; імена авторів, розробників; назва проекту, в рамках якого створено ресурс, і т.д.

3. Навчальні цілі: зазначаються навчальні цілі й завдання, відповідно до яких дошкільник має опанувати конкретні розділи Базового компоненту дошкільної освіти.

4. Технічні умови використання: зазначається посилання на файл інсталяції ресурсу або веб-доступу до нього; цифрові засоби, рекомендовані для роботи з ресурсом; операційна система, на базі якої можна відтворити ресурс; додаткові технічні умови (у разі наявності).

На рис. 1 представлено приклад опису мультимедійної презентації в БМР, на рис. 2 – електронного ігрового ресурсу, на рис. 3 – мультиплікаційного фільму.Рис. 1. Приклад подання мультимедійної презентації в Банку мультимедійних ресурсівРис. 2. Приклад подання електронного ігрового ресурсу

в Банку мультимедійних ресурсів

Рис. 3. Приклад подання мультиплікаційного фільму в Банку мультимедійних ресурсів


Наразі БМР вже містить понад 70 мультимедійних ресурсів і робота з його наповнення продовжується.

Залучення дітей до якісного освітнього середовища з ранніх років, має позитивний вплив на їх подальше навчання й соціалізацію. Так, згідно з результатами дослідження Національного об’єднаного комітету з питань навчання дітей з особливими потребами США (National Joint Committee on Learning Disabilities), було встановлено, що діти з ОПФР, які мали доступ до якісних освітніх послуг у ранньому віці, демонструють більш високі навчальні результати у початковій школі [7; 8].

Доцільно зауважити, що дитина з ОПФР проходить всі ті ж стадії онтогенезу, що й здорова. Відмінності полягають у темпах фізичного і психічного розвитку, кінцевому результаті та способах його досягнення. Розвиток особистості дитини, її фізичних здібностей та пізнавальної діяльності залежить від основного дефекту і вимагає більше часу, використання особливих засобів, методів і підходів. З упровадженням МТ, кожна дитина здатна подолати бар’єри на шляху до навчання, отримати доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у зручному для неї форматі [1; 2].

Головною умовою при цьому є якість використовуваних мультимедійних ресурсів. Їх відбір на основні запропонованих критеріїв та укомплектування на їх основі банку мультимедійних ресурсів сприятиме впровадженню якісних розробок у вітчизняну дошкільну освіту. Подальші дослідження плануємо спрямувати на створення методики використання мультимедійних технологій в інклюзивній дошкільній освіті.Каталог: Images -> Files
Files -> Закону України «Про освіту»
Files -> Базовий компонент дошкільної освіти
Files -> Методичні рекомендації (зі змінами та доповненнями)
Files -> Художньо-естетичний цикл
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін
Files -> Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі навчання математичних дисциплін сучасними засобами навчання
Files -> До питань формування інформаційно-пошукових умінь у майбутніх вчителів інформатики засобами системи dspace
Files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
Files -> Про Основні орієнтири виховання
Files -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка