Державний вищий навчальний закладСторінка102/305
Дата конвертації29.03.2019
Розмір3,71 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   305
Бойко Ольга

студентка 2 курсу історичного фак-ту

Наук. кер.: к.філос.н. Компанієць Л.Г.
МІЖНАРОДНА ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ, ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПОЛІТОЛОГА

Постановка проблеми. Інтеграція в світовий культурний, освітній та економічний простір вимагає якісної підготовки фахівців, здатних до успішної професійної діяльності в межах світової спільноти. Нові умови життя, нові вимоги до майбутнього фахівця, нові прийоми прийняття на роботу вимагають удосконалення підходів до підготовки сучасного професіоналу. Практика, однак, свідчить, що в сучасних умовах постійного розширення міжнародних контактів одного вміння правильно говорити та грамотно писати іноземною мовою, явно не вистачає. Відсутньою ланкою тут є грамотне використання культурно-обумовлених норм поведінки як мовного, так і немовного характеру, заснованих на знанні особливостей культури та способі мислення комунікантів [1, с. 18]. У зв’язку з цією інформацією більш ніж закономірним уявляється поширення нової тенденції у вивченні іноземної мови – розвиток крос-культурної компетенції, що може (і повинна) стати основою ефективного ділового спілкування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукової і методичної літератури свідчить, що питаннями теорії міжкультурної комунікації займалися П. Донець, І. Зимня, І. Лейфа, Р. Портер, В. Сафонова, Г. Томахіна, І. Цатурова та ін. Проблему толерантності в межах міжкультурної комунікації розглядали У. Гьюдикунст, П. Донець, Л. Знікіна, Т. Ларіна, В. Ніке, Т. Персикова, О. Садохін, В. Сафонова, С. Термінасова та ін. Проблема формування культури спілкування як важливого чинника професіоналізму майбутніх спеціалістів знайшла відображення у працях Г. Бороздіної, П. Веселова, В. Грехньова, О. Даниленко, О. Казарцевої, С. Мельникової, І. Тимченко та ін. Проте деякі аспекти підготовки майбутніх фахівців до культури ділової комунікації все ще залишаються не досить вивченими, зокрема, використання засобів іноземної мови в її формуванні.

Метою статті є визначення культури англомовного ділового спілкування і засобів її формування на заняттях студентів політологів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни в політичному, соціальному, культурному, економічному житті країни та світу потребують високої ефективності навчання і виховання висококласних кадрів у цілому та підготовки до професійної діяльності, зокрема. Завданням професійної освіти стає не лише формування професійних знань, умінь і навичок, але й формування орієнтації на постійне підвищення своєї професійної компетенції, розвиток уміння спілкуватися, використовуючи слово як комунікаційний засіб для вирішення професійних завдань в умовах розширення міжнародних відносин [3, с. 93]. Тому стає актуальною проблема підготовки майбутніх фахівців до іншомовного професійного спілкування. Саме від рівня культури ділового спілкування значною мірою залежить успішність діяльності фахівців багатьох напрямків, зокрема економічного, політичного, соціального, які повинні вміти добре орієнтуватись у різноманітних комунікативних ситуаціях. Високий професіоналізм, сформованість ціннісного кругозору і широка ерудиція – це ще неповний список вимог до сучасного фахівця.

Опанування іноземної мови розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування іноземною мовою: працювати з відповідною іноземною літературою з фаху, брати участь у бесідах і міжнародних конференціях, писати статті та інші наукові матеріали іноземною мовою, листуватися з іноземними партнерами. [4, с. 34].

Культура ділового спілкування – це взаємодія людей, заснована на моральності, етичних нормах, цінностях, правилах. Іноземна мова – важливий елемент загальної та професійної культури, найважливіший засіб комунікації.

Міжкультурна професійна комунікація є процесом безпосередньої професійної взаємодії ділових культур, яка здійснюється в межах неспівпадаючих національних стереотипів мислення і поведінки. Щоб досягти розуміння в міжкультурному спілкуванні, фахівець повинен не лише мати знання професійної картини світу, але й уміти встановлювати контакт, орієнтуватися на національно-специфічні риси свого партнера, переживати та розуміти співбесідника як представника певної соціальної групи. Отже, у процесі міжкультурного спілкування фахівця виникає проблема розуміння, яка може розглядатися як на лінгвістичному, так і на соціокультурному рівні в контексті сприйняття партнера з комунікації [2, с. 41].

Висновки. Отже, сучасний політолог в ідеалі не лише повинен бути професіоналом в обраному полі діяльності, але й мати ґрунтовну гуманітарну підготовку і досить високий рівень розвитку загальної культури, опанувати культуру праці, культуру самоорганізації, культуру ділового спілкування. Саме знання іноземної мови допомагає зробити цей процес плідним, своєчасним, формує фахівця, конкурентоспроможного на світовому ринку праці. У зв’язку з цим, завданням викладача іноземної мови є розвиток культурної ділової компетентності у такій мірі, щоб майбутній спеціаліст міг грамотно орієнтуватися в потоці штампів та відточених фраз про високі гуманні ідеали свого англомовного співрозмовника й умів відстояти свою позицію.

Література   1. Гах, Й. М. Єтика ділового спілкування : [курс лекцій] / Йосип Михайлович Гах. – Івано-Франківськ : Полум’я, 2000. – 159 с.

   2. Гофрон, А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій / А. Гофрон // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 37–45.

   3. Державні стандарти професійної освіти : [монографія] / С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало ; Ін-т пед-ки і псих. проф. освіти ; Технолог. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2002. – 334 с.

   4. Доронина, М. С. Культура общения деловых партнеров : [уч. пос.] / Майя Степановна Доронина. – Х. : ИД “Инжек”, 2003. – 186 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   305


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка