Д іяльності лю дини, вона має н еаб и яке зн ачен ня у процесі навчанн я вимові. Я к відмітив Л. В. Щ ерба, помилки у вим ові не кращ і пом илок, н априклад,в гра­ матичному роді іменників, у відмінках і т пСторінка10/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
л е н о ї  

уваги. 

Це поясню ється д в о м а   п р и ч и н а м и .

 

По-перше, с т у д е н т и  

и іе 

п і д   1!ас 

навчання 

в 

їй колі  припускають 

б а г а т о   п о м и л о к ,

 

т о   в и н и к а ю т ь   у н а с л і д о к  інтерференції 

з в у к о в о ї  

системи 


р ід н о ;  м о в и . 

По-друге,

 

л и ш е   на початковому 

е т а н і  

учні 

в и я в л я ю т ь   і н т е р е с   д о  

р о б о та над  вимовою.  У

 

с т а р ш и х  класах їх 

ц е  

здебільшого не 

цікавить. 

Тому 

к о р и г у в а т и   в и м о в у   на  ц ь о м у

 

ета п і  д у ж е   в а ж к о .Під 

час  н а в ч а н н я  

у  вищих 

н а в ч а л ь н и х   з а к л а д а х ,  д е   і н о з е м н а  

мова не 


с 

п ро­


ф ільним 

предметом, 

п е р е д б а ч а є т ь с я   п і д т р и м а н н я  

на 


заданому 

р ів н і с ф о р м о в а н и х

 

н а в и ч о к , ї х  подальше 

з а к р і п л е н н я  та  у д о с к о н а . 

геиня.

Ця робота планується  з урахуванням:

а)

  типових помилок, що 

їх студенти припускались 

на попередніх заняттях;

б)  зв'язк у фонетичних явищ  з  новим  матеріалізм, як и й  опрацьовують.

С пеціальні фонетичні  вправи тут застосовують рідко.  Д

о

  мовної зарядки  напочатку зан яття включають н о т  

слова 

і 

словосполучення 

без групування їх  н ав ­

коло 


якогось 

конкретного звука.  [ 1]Викладач 

під час практичних занять постійно 

стежить за вимовою студентів і:

 

наполегливо виправляє їх помилки. Зрештою , це стосується тренувальних 

вправ. 


Нові слова чи новий 

граматичний 

матеріал студент повинен  вимовляти лише пра­

вильно. 

Щ одо комунікативних вправ, то виправляти помилки у кожному 

випадку 


неправильної вимови 

нераціонально. 1 le 

порушує логіку мовлення. Найдоцільніше

 

записати  гнітові помилки 

і  після закінчення висловлювання 

запропонувати  всім 

відповідну  вправу на 

корекцію вимови.

Зваж аю чи   на  практичну спрямованість  навчання 

вимови,  немає  потреби  у 

докладному теоретичному викладі 

матеріалу. 

Проте 


лаконічне і 

добре 


продумане

 

правило завж ди буде до речі, 

якщ о 


воно 

подається у 

вигляді п равила-кон струк- 

нії перед виконанн ям  вправи. 

У

 

такому 

разі 

воно 

сп ри яє формуванню навичок.

 

Разом 

з  ти м   необхідн о  зап ам 'я та ти   таке:  оск іл ьки   у 

навчанні 

вим ови   зн ачна 

кількість помилок виникає через уподібнення звуків іноземної мови до близьких 

за звучанням  звуків рідної мови,  необхідно постійно 

підкреслю вати відмінності між  ними. 

Гарною 


вправою для 

цього є  вимова  окремих звуків  іноземної 

мови 


у 

складі 

відп овідн о д іб р ан и х  слів 

рідної  мови.  В даю чись  до  тео р ети ч н и х   п о ­

яснень,  викладач  враховує  характер  тих 

чи інших 

звуків. 


Так 

зван і 


англійські

 

звуки  /   t  / ,   /  р /   -   легкі для  пояснення.  Щ одо арти куляції  більш ості голосних,

 

то поясн ен н я її становить значні  труднощі, оскільки при  цьому доводиться опе­рувати  окрем им и  н евідом им и 

студентам 

терм інам и.  З  огляду  на  це  студентах! 

зали ш ається  ім ітувати звуки   -   з  вуст викладача  чи  з  ф онограм и.  Звичайно,  і  в 

ц ь о м у  

випадку протиставлен ня звуків двох мов та 

внутрішньомовні протистав­

лення 

дуже  корисні.

Н ау ко в о  

обгрунтована  методика 

н авчанн я  інозем ній  вим ові  б азується  на порівняльному 

аналізи 


фонематичних 

систем рідної  мови та мови, 

яку вивчають. 

Розвиток вимовних навичок є невід’ємною частиною загального процесу розвит­

ку мовленнєвих навичок та вмінь у процесі навчання іноземної мови.  Ф онетичні 

н ави ч ки   м ож на  в важ ати  

сформованими 

в 

тому 

випадку,  як щ о   є  ро зви н ен и м  

фонематичний  слух  і  встановилися зв ’язки між  слухо-акустичною.  моторною та 

фонематичною  сторонами  мовлення, в 

результаті 

чого вимова студентів набуває 

достатнього ступеню точпості,

Н авч ан н я  ф он ети ки  має  базуватися 

із  врахуван ням   сучасного підходу 

;о 


вивчення звуків та  інтонації,  В  курсі  вивчення  слід 

використовувати 

дані 


ексие

 

риментальних фонетичних 

досліджень.

Підбір 

матеріалу та 

види  вправ  мають відповідати сучасному  підходу 

до  ме­


тодики навчання іноземним мовам: максимальне використання 

технічних 

засобів, комунікативна направленість 

вправ.


Н авчання  вим ові  є  важливих;  ступенем  у  всій  подальш ій 

робо 


і

  к  о 


::д..:п 

практичної) оволодіння 

механізмом вимови  та вимовною   нормою.  : а:: 

:  в 


'аш

 

вироблення мовленнєвих вмінь. Стійка нормативна 

вимова студ' 

:  -  ''хідною

НАУКОВИЙ ВІСНИК  НАС О А,  2013,  Xsl

91С

у с п і л ь с т в о

.  С

в і т о г л я д

.  Н

а у к а

.  К

у л ь т у р а

передумовою для швидкого та міцного засвоєння мовленнєвого матеріалу, значною 

мірою економить роботу та час викладача,  сприяє успіш ному виробленню  вмінь 

усного мовлення, читання та письма.Список використаних джерел

1. 


Бориско Н .Ф .  М етодика ф ормування іншомовної фонетичної  ко м п е тен ц ії// 

Іноземні мови: наук.-метод, журнал.  -  2011.  -  Х°3.  -   С.  3-14.

2.  Д олина  A.B.  П ідсистем а  вправ для  удосконалення  ф онетичної  компетенції 

майбутніх учителів англійської мовії/'/'Іноземні мови: наук.-метод, журнал.  -  

2 0 1 2 .'- Ш .   - С .  26-31.

3. 


К алита 

А.А., 


Я нчева  Г.В.  Н авчан н я аудію ванню   ф онетичних яв и щ  з  метою 

форм ування навичок вимови / /  М етодика викладання іноземних мов: наук,- 

метод. зо.  Вин. 22.  -   K.:  К Д ІІІІМ ,  1993. -   С. 67-71.

4.

 

К узнецова О .О.  П сихологічні  особливості  словесно-понятійного мислення студ ен тів  ін озем н ою   м о в о ю //Н о в і  техн ол огії  н авчан н я:  н аук.-м етод,  зб. 

Вип. 29.  -   K.:  Н М Ц В О ,  2001. -   С.  141-146.

5. 

С кляренко  Н.К.  Сучасні  вимоги до  вправ для  ф орм уван н я  інш омовних  мо­вленнєвих  навичок і  вмінь  / /   Іноземні  мови:  наук.-метод,  журнал.  -   1999.  -  

ХвЗ.  -   С. 3-7.в. 

Щ ербаЛ .В . Я зыковая система и речевая деятельность. -  М.; У Р С С  Эдиториал, 

2004.  -   2004  с.

>>«<«


92

Н А У К О В И Й   В І С Н И К   НАСОА,  2013,  №1Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка