Д іяльності лю дини, вона має н еаб и яке зн ачен ня у процесі навчанн я вимові. Я к відмітив Л. В. Щ ерба, помилки у вим ові не кращ і пом илок, н априклад,в гра­ матичному роді іменників, у відмінках і т пСторінка1/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


С

у с п і л ь с т в о

.  С

в і т о г л я д

.  Н

а у к а

.  К

у л ь т у р а

І.В.  СТОГНІЙ,

 

старший викладач,

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Формування фонетичних навичок

 

у студентів немовних спеціальностей

О скільки звукова сторона є невід’ємним компонентом усіх видів мовленнєвої 

д іяльності лю дини, вона має н еаб и яке зн ачен ня у процесі навчанн я  вимові.  Я к 

відмітив Л.В.  Щ ерба,  «...помилки у вим ові  не кращ і  пом илок, н априклад,в  гра­

матичному роді іменників, у відмінках і т.п., а нерідко навіть гірші за них, так як 

заважаю ть здійсненню основної мети мови -  комунікації, тобто взаєморозумінню» 

[6]. С потворення у звучанні мови відволікають слухачів від змісту висловлювання, 

концентрую чи їх увагу на зовніш ній,  звуковій  стороні  м овлення;  н еп равильн а 

вим ова д ратує співбесідника, так я к  вона не  співпадає з його п рогнозуванням . 

Н ормативна вим ова є одним із важ ливих елементів культури мовлення і, звичайно, 

загальної культури людини.

У процесі розвитку мислення та мовлення рідною мовою у лю дини створюєть­

ся певна акустико-артикуляційна база, що відображає природу мови, носієм  якої 

вона є. Т ом у людина, як а вивчає іноземну мову, сприйм ає звуки  цієї мови через 

призму рідної, уподібнюючи їх звукам  рідної мови. Під час оволодіння іноземною 

мовою  зав д ан н я п о л я гає в тому,  щоб  адап тувати  п си хо ф ізіо ло гіч н і м ехан ізм и  

сприйм ання та вироблення мови відповідно до її ф онетичної будови, як у  вивча­

ють, корегую чи існуючі навички та через вироблення додаткових слухо-вимовних 

навичок. С творення слухо-вимовної бази іноземної мови мож ливе завдяки  потен­

ційним здібностям лю дського вуха та рухливості органів артикуляції.

З вукови й  аспект мови у працях багатьох лінгвістів трактується я к  основопо­

ложний. Ж одного виду мовленнєвої діяльності нем ож ливо навчити без вимови. 

В олодіння фонетичним и навичками має бути доведене до автоматизму й не спри­

чиняти ж одних труднощ ів у процесі спілкування.

С ловниковий склад мови і граматика мож уть існувати тільки на основі її зву­

кової будови, том у немож ливо оволодіти іноземною мовою без знання фонетичної 

будови виучуваної м ови (системи її фонем, наголосу в словах, ритму, інтонації).

Ф он ети ка є одним з розділів мовознавства, що розглядає звукове оформлення 

мови, тобто її звукову та інтонаційну будову.

У  процесі мовного спілкування думку передає той, хто говорить, і сприйм ає 

той, хто слухає, через звукову оболонку мови, тобто за допомогою  звукової будови 

мови. Н ем ож ли во оволодіти мовою, не оволодівш и її норм ам и вимови..

Завданням  ф онетики є дослідження і опис всіх фонетичних засобів вираження 

значення в мові я к  з точки зору їх смислової ролі, так і з точки зору їх артикуляції 

і звучання.

В ивчення звукової системи мови може проводитись у різних напрямках:

1. 


В и в ч ен н я  ар ти к у л я ц ії  і сп р и й н яття  зву ків  п евної м ови  (ф ізіо л о гіч н а 

ф онетика).

2. 

В ивчення  ролі і ф ункції звуків мови як см ислорозрізню вачів у слові та оф ормлю вачів вираж ення дум ки (ф онологія).

3. 


А н аліз і опис ф ізи ч н и х  в л асти востей  зву ків м ови  (а к у сти ч н а ф о н е т и ­

ка).


4. 

В ивчення змін фонетичної будови на різних етапах історичного розвитку 

мови (історична фонетика).

5. 


В ивчення фонетичних явищ  із застосуванням експериментального методу 

дослідж ення (експерим ентальна фонетика).

В ин яткові заслуги в  розробці теорії ф онем  і розвиткові ф он ети ки  я к  науки 

належ ать видатним  вченим І. Бодуену де Куртене та Л.  Щ ербі.  Базую чись на ек-

© І.В.  Стогній, 2013
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка