Черкашина тетяна юріївнаСторінка1/25
Дата конвертації23.03.2020
Розмір0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Київський університет імені Бориса Грінченка

 

  

 

 

 

ЧЕРКАШИНА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

 

 

 

УДК 821.161.2 

– 94.09 «19» (043.3) 

 

  

 

  

УКРАЇНСЬКА МЕМУАРНО

-

АВТОБІОГРАФІЧНА ПРОЗА ХХ СТ.: 

ЖАНРОВА, СТРУКТУРНА ТА ІДЕЙНО

-

ХУДОЖНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 

 

  

 

 10.01.01 – 

українська література

 

 

  

 

  

 

 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

 

доктора філологічних наук

 

 

  

 

  

 

  

Київ 


– 2015 

 Дисертацією є рукопис.

 

Роботу  виконано  у  ДЗ 

«Луганський  національний  університет  імені  Тараса 

Шевченка».

 

 Науковий консультант:

 

доктор філологічних наук, професор

 

Галич Олександр Андрійович,

 

ДЗ «Луганський національний університет

 

імені Тараса Шевченка», 

завідувач кафедри теорії літератури та 

компаративістики

 Офіційні опоненти:

 

доктор філологічних наук, професор

 

Ткачук Микола Платонович,

 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка,

 

завідувач кафедри теорії і методики української та світової літератури;

 

  

доктор філологічних наук, професор

 

Кузьменко Володимир Іванович,

 

Гуманітарний інститут Київського університету

 

імені Бориса Грінченка, 

професор кафедри української літератури, 

компаративістики та соціальних комунікацій

  

доктор філологічних наук, професор

 

Мазоха Галина Степанівна,

 

ДВНЗ «Переяслав

-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,

 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури 

та методики навчання 

Захист  відбудеться  «18»  червня  2015  року  о  10  годині  на  засіданні 

спеціалізованої  вченої  ради  Д

 

26.133.03  Київського  університету  імені  Бориса Грінченка (04053, м.

 

Київ, вулБульварно

-

Кудрявська, 18/2). 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського університету імені Бориса Грінченка (

04212, 


м.

 

Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-

Б

).  

Автореферат розіслано «16» травня 2015

 

р.

  

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої

 

ради


   

 

  

 

О. 

В.

 Кудряшова

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

 

Актуальність

 

теми

 

дослідження.

 

Українська  мемуарно

-

автобіографічна література має давні традиції, витоки яких сягають часів Київської Русі. За довгий 

час  свого  існування  вона  пройшла  складний  еволюційний  шлях,  позначений 

поступовою  трансформацією  жанрової  системи,  ускладненням  структурної 

організації  спогадових  творів,  зміною  ідейно

-

художніх  домінант.  Вона  є представленою  значним

 

корпусом  текстів,  різних  за  родом,  жанром,  стилем, обсягом, ступенем правдивості, художньої й фактографічної вартості, проте досі цей 

цікавий  та  самобутній  різновид  художньо

-

документального  письма  залишається фрагментарно осмисленим.

  

Теоретичні підвалини вивчення спогадової літератури було закладено працями 

М.

 Бахтіна,  Т.

 

Гавриліва,  О. 

Галича,  Ф.

 

Гаспаріні,  Л. 

Гінзбург,  Ф.

 

Лежена, 


Г.

 

Мережинської, Т. 

Симонової та ін. Увагу було звернено на поетику  мемуарних, 

автобіографічних і мемуарно

-

автобіографічних творів, на проблеми співвідношення особистісного  й  документального,  суб’єктного  та

 

об’єктного,  фактуального  й фікційного  в  мемуарних  і  автобіографічних  творах.  Однак  до  цього  часу  не  існує

 

спеціальних  літературознавчих  робіт,  у  яких  було  б  комплексно 

проаналізовано

 

українську  мемуарно-

автобіографічну  прозу,  її  жанрову  парадигму  й  структурну 

організацію творів. 

 

Проблемою  лишається  не  унормованість  української  термінологічної  бази відносно  документальної  літератури,  унаслідок  чого  йде  недоречне  вживання 

термінів і понять, має місце термінологічна плутанина. 

 

Спорадичним  є  вивчення 

історії  розвитку  української  мемуарної,  зокрема  й 

мемуарно

-

автобіографічної,  літератури.  Окремим  етапам  еволюційного  розвитку українського  спогадового  письма  присвячено  наукові  праці  Т.

 

Гажі  (українська літературна  мемуаристика

 

другої  половини  ХХ  ст.), 

О.

 Галича  (українська 

літературна мемуаристика ХХ 

– 

початку ХХІ ст.), 

Н.

 Колошук (українська табірна 

проза  ХХ  ст.),  Г.

 

Маслюченко  (художні  мемуари  й  автобіографічна  повість  90-

х 

років  ХХ  ст.), 

В.

 Пустовіт  (українська  мемуаристика  ХІХ  ст.),  С.

 

Сіверської (автобіографічна  проза  кінця  ХХ 

– 

початку  ХХІ  ст.), 

О.

 Скнаріної  (українська 

мемуаристика кінця ХХ 

– 

початку ХХІ ст.). Регіонально маркованим 

є дослідження 

М.

 

Федунь,  яка  звернулася  до  комплексного  вивчення  мемуарної  літератури 

Галичини  кінця  ХІХ 

– 

першої  половини  ХХ  стОкремі


 

літературознавчі  студії 

присвячено  системному  аналізу  мемуарного  спадку  У.

 

Самчука  (А. 

Цяпа, 


М.

 

Цехмейструк),  Д. 

Гуменної  (В.

 

Родигіна),  Н. 

Суровцової  (Л.

 

Якименко), Г.

 

Костюка (Н. 

Сопельник). Проте все ще потребує наукового осмислення

 

еволюція української мемуарно

-

автобіографічної прози від зародження спогадової традиції до наших днів, протягом окремих етапів свого

 

розвитку, зокрема у ХХ стСкладність 

дослідження  полягає  в  тому,  що  частину  українських  мемуарно

-

автобіографічних текстів

 

ХХ  ст.  було  вилучено  з  літературного  обігу,  чимало  текстів  залишаються неопублікованими й зберігаються в державних і приватних архівах, окремі спогадові 


твори, що вийшли друком невеликими накладами протягом минулого століття (як в 

Україні, так і закордоном), досі є невідомими широкому загалу.

 

А  отже,  системно-

аналітична  розробка  теми  дослідження: 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка