Бюлетень вак україни №9-10Скачати 94,74 Kb.
Сторінка7/9
Дата конвертації04.04.2019
Розмір94,74 Kb.
ТипВимоги до оформлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Розділи дисертації

Розділи дисертації, як правило, містять у себе підрозділи (нумерація складається з двох чисел, відокремлених крапкою), пункти (нумерація - з трьох чисел), підпункти (нумерація - з чо­тирьох чисел). Приклад нумерації розділу, підрозділу, пункту, підпункту наведено в додатку 4.

У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

У першому розділі здобувач окреслює основні етепи наукової думки за розв’язуваною проблемою (завданням). Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи ро­боти попередників, здобувач повинен вирізнити ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми (завдання). Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини дисертації.

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається загальна методика проведення дисертаційного дослідження, наводяться методи вирішення задач та їх по­рівняльні оцінки. Описуються основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики використаних програм та/або апаратних засобів, лабораторних та/або інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін.

У наступних розділах описується хід дослідження, умови та основні етапи експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень здобувача, як вони одер­жані, та в чому полягає їх новизна. Здобувач повинен дати оцінку повноти вирішення поставле­них задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів) та порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрун­тувати необхідність додаткових досліджень.

 1. Висновки

У висновках викладаються здобуті у дисертації найбільш важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наго­лосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результа­тів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних результатів.

  1. Список використаних джерел

Список використаних джерел формується одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;

 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

 • у хронологічному порядку.

  1. Додатки

До додатків включається допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття ди­сертації:

 • проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

 • інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач за допомогою електронно-обчислювальних засобів, які розроблені у процесі виконання дисертаційної роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, книга). Обсяг додатків не повинен перевищувати обсягу дисертації.

 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертація на правах рукопису оформляється відповідно до державних стандартів Украї­ни ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скрочення слів в українській мові у бібліографіч­ному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та ви­давничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації» (ГОСТ 7.88-2003, МОР), ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мо­вами».

Тексти основної частини дисертації є основним текстом дисертації. До основного тексту не входять таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.

Обсяг основного тексту дисертації визначається вимогами пунктів 12, 13 «Порядку при­судження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 7 березня 2007 року (зі змінами), і вираховується авторськими аркушами.

Авторський аркуш - умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного видан­ня. Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що складає близько 22 сторінок друкованого тексту при оформ­ленні дисертації за допомогою комп’ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт - Times New Roman, розмір шрифту — 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5.

Дисертація у вигляді опублікованої монографії повинна відповідати вимогам державних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРЕФЕРАТУ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Загальні вимоги до автореферату

Призначення автореферату — ознайомлення наукових працівників з основними ідеями та висновками дисертації, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми (за­вдання), з результатами досліджень та структурою дисертаційного дослідження. Автореферат має ґрунтовно розкривати зміст дисертації, в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої немає в дисертації. Використання мов визначається вимогами пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» та пункту 3.5. «Положення про спеціалізовані вчені ради», затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 р. № 429, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2000 р. за № 918/5139 (зі змінами).

  1. Структура автореферату

Структурно автореферат складається із загальної характеристики роботи, основного змісту роботи, висновків, списку опублікованих праць за темою дисертації та анотацій.

Загальна характеристика роботи повинна містити елементи вступу дисертації, а також інформацію щодо структури дисертації (наявність вступу, певної кількості розділів, додатків), по­вного обсягу дисертації в сторінках, а також обсягу, що займають ілюстрації, таблиці, додатки (із зазначенням їх кількості), список використаних джерел (із зазначенням кількості найменувань).

Основний зміст автореферату повинен містити стисло викладений зміст дисертації за розділами.

Висновки повинні співпадати із загальними висновками дисертації.

Список опублікованих праць за темою дисертації подається відповідно до вимог дер­жавного стандарту з обов’язковим наведенням прізвищ усіх співавторів. Праці розташовуються у такому порядку:

 • наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації;

 • опубліковані праці апробаційного характеру;

 • опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати дисертації.

Анотація повинна містити інформацію про зміст та результати дисертаційної роботи. Ви­кладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Належить використовувати син­таксичні конструкції, притаманні мові ділових документів. Необхідно використовувати стандарти­зовану термінологію, уникати маловідомих термінів і символів.

При підготовці анотації вказуються: прізвище та ініціали здобувача; назва дисертації; вид дисертації (на правах рукопису, монографія) і науковий ступінь, на який претендує здобувач; спе­ціальність (шифр і назва); найменування установи, де відбудеться захист; місто, рік; зміст анота­ції. Приклад анотації наведено у додатку 4.

Наприкінці кожної анотації наводяться ключові слова відповідною мовою. Сукупність ключових слів повинна відображати поза контекстом основний зміст наукової праці. Кількість ключових слів становить від п’яти до п’ятнадцяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому.


  1. Каталог: files
   files -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
   files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
   files -> Конкурси Вакансії
   files -> Секція права та психології
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
   files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
   files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
   files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка