Біобібліографічний покажчик Вінниця "Твори" 2018Сторінка1/781
Дата конвертації23.03.2020
Розмір6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   781


Національна академія педагогічних наук України 

Державна науково-педагогічна бібліотека України  

імені В. О. Сухомлинського 

 

СЕРІЯ  

«

ВИДАТНІ

 

ПЕДАГОГИ

 

СВІТУ

» 

ВИПУСК

 

12

 

 

  

 

 

 

Василь Олександрович 

Сухомлинський: 

до

 100-

річчя

 

від

 

дня

 

народження

 

 

Біобібліографічний

 

покажчик

 

 

 

  

 

  

 

 Вінниця  

“Твори” 


2018 


УДК 016:929Сухомлинський 

С 91 


Рекомендовано

 

до

 

друку

  

вченою

 

радою

 

Державної

 

науково

-

педагогічної

 

бібліотеки

 

України

  

імені

 

ВОСухомлинського

  

(

протокол

  6  

від

 24.05.2018 

р

.)

 

УпорядникиСухомлинська 

ОВ

.,

 

д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН Україниголов. наук. 

співроб. відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 

Березівська

 

ЛД

.

,

 д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;

 

Страйгородська

 

ЛІ

.,

  канд.  іст.  наук,  заст.  директора  з  науково-інформаційної  та 

бібліотечної роботи

 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Павленко

 

ТС

.,

 

наук.  співроб. 

відділу  науково-документного  забезпечення, 

соціокультурної 

діяльності 

та 

міжнародних зв’язків 

ДНПБ 


України 

ім. В. О. Сухомлинського; Сухомлинська

 

ЛВ

.,

  наук.  співроб.  відділу  історії  освіти  ДНПБ  України 

ім. В. О. Сухомлинського;

 

Демида

 

ЄФ

.,

  мол.  наук.  співроб.  відділу  науково-документного  забезпечення, 

соціокультурної 

діяльності 

та 

міжнародних зв’язків 

ДНПБ 


України 

ім. В. О. Сухомлинського; за участю 

Кемпе

 

ВЮ

.,

 

Логи 

ТВ

 

 Науковий  консультант – 

Сухомлинська

 

ОВ

.,

 

д-р  пед.  наук,  професор,  дійсний  член 

НАПН  України

голов.  наук.  співроб.  відділу  історії  освіти  ДНПБ  України 

ім. В. О. Сухомлинського.

 

Науковий редактор  – 

Березівська

 

ЛД

.

,

  д-р  пед.  наук,  професор,  член-кореспондент 

НАПН України, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

 

Бібліографічний редактор  – 

Демида

 

ЄФ

.,

  мол.  наук.  співроб.  відділу  науково-

документного  забезпечення,  соціокультурної  діяльності  та  міжнародних  зв’язків  ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. 

Рецензенти:   

Савченко

 

ОЯ

.,

  д-р  пед.  наук,  професор,  дійсний  член  НАПН  України, 

голов. наук. співроб. відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України; 

Воскобойнікова

-

Гузєва

 

ОВ

.,

 д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб., 

завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка. С 91 

Василь  Олександрович  Сухомлинський:  до  100-річчя  від  дня  народження 

біобібліогр. покажч. 

/ НАПН 


України, 

ДНПБ 


України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: 

О. В. Сухомлинська, 

Л. Д. Березівська, 

Л. І. Страйгородська  та  ін. ;  наук.  консультант  О. В. Сухомлинська ;  наук.  ред. 

Л. Д. Березівська ;  бібліогр.  ред.  Є. Ф.  Демида.  –  Вінниця :  Твори,  2018.  –  395 c. − 

(Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12). 

 

Дванадцятий

 

випуск

 

біобібліографічного

 

покажчика

 

серії

  «

Видатні

 

педагоги

 

світу

» 

приурочений

 

до

 

ювілею

 

Василя

 

Олександровича

 

Сухомлинського

 – 

видатного

 

українського

 

педагога

-

гуманістаУ

 

виданні

 

представлено

 

бібліографію

 

його

 

праць

 

та

 

дослідженняприсвячені

   

науково

-

практичній

 

діяльності

 

вченого

 

та

 

її

 

творчому

 

використаннющо

 

опубліковані

 

впродовж

 

1945–2017 

ррПокажчик

 

адресовано

 

вченимпедагогічним

 

працівникамаспірантамстудентамбібліотечним

 

фахівцямусімхто

 

вивчає

 

і

 

кого

 

цікавить

 

творча

 

спадщина

 

ВОСухомлинськогоУДК 016:929Сухомлинський 

© ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2018  ISBN 978-617-7536-04-7              


National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and

Pedagogical Library of Ukraine 

OUTSTANDING TEACHERS  

OF THE WORLD

 series 

ISSUE 12 

Vasyl   Sukhomlynskyi: 

commemorating the 100th anniversary of his birth

 

Biobibliographic index 

Vinnitsa 

“Tvoru” 

2018 UDC 016:929Sukhomlynskyi 

S 91


This index is recommended for publication by  

the Scientific Council of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and 

Pedagogical Library of Ukraine  

(minutes No 6 dated 24 May 2018 )

 

Compilers

:

 Sukhomlynska O. V.,

 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Full Member of the National 

Academy  of  Educational  Sciences  of  Ukraine,  Chief  Researcher,  History  of  Education 

Department, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine; 

Berezivska L. D.

,

  Doctor  of  Pedagogical  Sciences,  Professor,  Corresponding  Member  of  the 

NAES of Ukraine, Director of V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine;

 

Stra

і

horodska L. 

І

.,

  PhD  (History),  Deputy  Director  for  Scientific  Information  and  Library 

Work,V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine; 

Pavlenko T. S.,

 

Researcher, the Department of Scientific and Document Support, Sociocultural 

Activity and International Contacts, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine

;

 Sukhomlynska L. V.,

 Researcher, History of Education Department, V. O. Sukhomlynskyi SSPL 

of Ukraine;

 

Demyda Ye. F.,

  Junior  Researcher,  the  Department  of  Scientific  and  Document  Support, 

Sociocultural Activity and International Contacts, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine; 

 with the assistance of Kempe V. Yu.,

  

Loha T. V.

 

 

Scientific  consultant – 

Sukhomlynska O. V.,

 

Doctor  of  Pedagogical  Sciences,  Professor,  Full 

Member  of  the  National  Academy  of  Educational  Sciences  of  Ukraine,  Chief  Researcher, 

History of Education Department, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine. Scientific editor – 

Berezivska L. D.

,

 Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding 

Member of the NAES of Ukraine, Dirrector of V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine.

 

Bibliographic  editor – 

Demyda Ye. F.,

  Junior  Researcher,  the  Department  of  Scientific  and 

Document  Support,  Sociocultural  Activity  and  International  Contacts,  V.  O.  Sukhomlynskyi 

SSPL of Ukraine. 

Reviewers:   

Savchenko O. Ya.,

  Doctor  of  Pedagogical  Sciences,  Professor,  Full  Member  of 

the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Chief Researcher, the Department of 

Primary Education, Institute of Pedagogy, the NAES of Ukraine; Voskoboynikova-Huzieva O. V.,

 Doctor of Social Communication Studies, Senior 

Researcher,  Head  of  the  Library  Sciences  and  Informology  Subdepartment,  Institute  of 

Journalism, Kyiv Borys Hrinchenko University. 

 

S 91

 

Vasyl  Oleksandrovych    Sukhomlynskyi:  commemorating  the  100th  anniversary  of 

his birth:

 biobibliographic index / the NAES of Ukraine, V. O. Sukhomlynskyi SSPL of 

Ukraine ; compilers:  O. V. Sukhomlynska,  L. D. Berezivska,  L. I. Strayhorodska  and 

others.;  scientific  consultant:  O. V. Sukhomlynska,  scientific  editor:  L. D. Berezivska  ; 

bibliographic editor: Ye. F. Demyda. – Vinnitsa : Tvoru, 2018. – 395 p. − (Outstanding 

Teachers of the World series ; issue 12). 

 

The 12th issue of biobibliographic index, Outstanding Teachers of the World series, is prepared in 

commemoration of the 100th anniversary of Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi’s birth, who was a 

prominent Ukrainian teacher-humanist. The issue covers bibliography of his papers and publications 

devoted to his activity and published during 1945–2017. 

The issue is aimed at scientists, teachers, advanced students, students of higher educational 

establishments, librarians, and those who study V. O. Sukhomlynskyi’s pedagogical heritage. 

UDC 016:929Sukhomlynskyi 

ISBN 978-617-7536-04-7

© V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine, 2018 


 

ЗМІСТ 

 

Від упорядників ............................................................................................................ 7

 

ОСНОВНІ  ДАТИ  ЖИТТЯ  Й ДІЯЛЬНОСТІ  В. СУХОМЛИНСЬКОГО  

ТА  УВІЧНЕННЯ  ЙОГО  ПАМ'ЯТІ ....................................................................... 9

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   781


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка