Антиінноваційні бар’єри в історії педагогічного новаторського руху в україні у хх стСторінка1/5
Дата конвертації29.04.2020
Розмір99 Kb.
  1   2   3   4   5

УДК 371.001.76(477)"191"

1. Методологія та історія педагогіки


АНТИІННОВАЦІЙНІ БАР’ЄРИ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО НОВАТОРСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ У ХХ СТ.
Кравчук О. В., к. пед. доцент кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
У статті здійснено ретроспективний аналіз негативних чинників, або антиінноваційних бар’єрів, що перешкоджали успішному впровадженню педагогічних інновацій у практику української школи у ХХ столітті. До них належали механічне копіювання досвіду, адміністративне нав’язування передового досвіду, швидка зміна і невиправдана кількість новацій. Відсутність кваліфікованого вивчення сутності нововведення ставала причиною нівеляції його позитивних рис, зумовлювала полярні оцінки перед початком і після застосування, що як наслідок викликало сумніви в ефективності та доцільності наступного нововведення. Ігнорування набутого досвіду може стати перешкодою для успішного впровадження інновацій на сучасному етапі.

Ключові слова: педагогічні інновації, передовий педагогічний досвід, упровадження досвіду, антиінноваційнні бар’єри.
В статье в ретроспективном аспекте анализируются негативные факторы, или антиинновационные барьеры, которые препятствовали успешному внедрению педагогических инноваций в практику украинской школы на протяжении ХХ в. К ним принадлежали механическое копирование опыта, административное навязывание, неоправданное количество новых изменений и их частая смена. Недостаточность квалифицированного изучения внедряемого новшества ставало причиной нивеляции его положительных качеств, полярных оценок до и после внедрения, вследствие чего возникали сомнения в целесообразности и эффективности последующих. Игнорирование приобретенного опыта может стать препятствием для успешного внедрения инноваций на современном этапе.

Ключевые слова: педагогические инновации, передовой педагогический опыт, внедрение опыта, антиинновационные барьеры.
Kravchuk Oksana. ANTI-INNOVATION BARRIERS IN THE HISTORY OF PEDAGOGICAL INNOVATION MOVEMENT IN UKRAINE IN XX CENTURY. A retrospective analysis of the negative factors, or anti-innovation barriers, which hindered a successful introduction of pedagogical innovations in practice of Ukrainian school of XX century, was made in this paper. They include mechanical copying of the experience, administrative intrusion of the advanced experience, fast change and unreasonably large number of innovations. The lack of qualified studying of the essence of innovation evened its positive features, caused extreme evaluations before and after application, which, as a result, led to doubts in the efficiency and expediency of the next innovation. To ignore the acquired experience may become an obstacle for successful introduction of innovations at a current stage.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка