Аналіз стану методичної роботи за 2015/2016 н р. Методична робота в закладі була організована відповідно до шкільного наказу відДата конвертації26.03.2020
Розмір87 Kb.
ТипРішення

Аналіз стану методичної роботи за 2015/2016 н.р.

Методична робота в закладі була організована відповідно до шкільного наказу від 01.09.2015 № __ «Про організацію та проведення методичної роботи з учителями та вихователями школи-інтернату у 2015/2016 навчальному році» та спрямована на вирішення єдиної педагогічної теми: «Створення ефективної моделі сучасного спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей – школи-інтернату з поглибленим вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу» що передбачало оволодіння педагогічними працівниками новими активними прийомами та методами навчання і виховання, різними формами організації навчально-виховної діяльності учнів.

Центральною ланкою моделі методичної роботи стала методична рада школи. Методична рада, до складу якої входять адміністрація, досвідчені вчителі, вихователі, є колективним координатором здійснення відповідної діяльності.

Методична робота – одна з найбільш важ­ливих ланок навчально-виховного проце­су; важлива складова післядипломної педагогічної освіти, мета якої – допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення їх професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, активізація творчого потенціалу вчителя. Організація методичної роботи та її результативність у навчальному закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про школу. Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, можливість виявити свою творчість, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, ефективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці тощо.

Діяльність педагогічного колективу шко­ли за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставле­ної на початку навчального року в справі навчання та виховання підростаючого по­коління, а також на реалізацію чітко ви­значених принципів організації методич­ної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до вдоскона­лення особистості вчителя й розвитку його творчого потенціалу.

Аналіз підсумків роботи за 2015/2016 навчальний рік свідчить: колектив педагогічних працівників у процесі своєї діяльності ефективно працює над реалізацією освітніх завдань, які були сконцен­тровані в єдиній педагогічній темі: «Формування компетентної особистості вихованця спеціалізованого навчального закладу в умовах сучасного інноваційного освітнього середовища»

Робота над методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних на сьогодні є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Самовдосконалення — важ­ливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні фор­ми підвищення кваліфікації педагогів не дають ефективних результатів. Тому осно­вне завдання організованих з ними заходів (міжкурсові форми роботи) полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдоскона­лення особистої кваліфікації, перетворити їх на об'єкта цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми ро­боти: індивідуальна робота над методичною проблемою (темою), само­стійна робота, докурсова та післякурсова підготовка, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Методичні об'єднання вчителів внесли у свої плани роботи виступи вчителів з обраної теми, а вчителі, які атестували­ся, зробили творчі звіти на рівні школи, обов'язковим елементом яких було перенесення теоре­тичних відомостей у практичну площину, надали розробки уроків, взяли участь у шкільному та обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів (створили свої веб-сайти).

Основними напрямками вивчення діяль­ності вчителя були: його предметна діяльність та методична грамотність, виховна спрямо­ваність уроків, а також соціалізація дитини, роз­виток її особистості, реалізація особистості в сучасному суспільстві. Отже, спираючись на ці напрями, можна виділити такі пара­метри оцінки діяльності вчителя: • рівень знань, умінь та навичок учнів (їх навчальні досягнення, рівень навченості);

 • результативність участі учнів у предметних олімпіадах, інших конкурсах, виставках, методичних заходах;

 • предметна та методична компетентність учителя.

Під час опрацювання проблеми конкре­тизувались питання щодо роботи з педа­гогічними кадрами:

поглиблення знань з проблем навчання та виховання учнів, розвиток ініціативи та творчості, нової моделі навчаль­но-виховного процесу, новаторських пошуків;

реалізація принципів гуманізації навчального процесу, диференціації та індивідуалізації навчання, ідей громадянської освіти, громадянського вихо­вання на основі особистісно орієнтованого підходу до учнів у практичній роботі;

надання адресної практичної допомоги вчителеві на діагностичній основі щодо вирішення актуальних проблем навчання та виховання школярів, під­вищення професійної компетентності педкадрів шляхом введення інновацій­них технологій.фізичної культуриолі № 185одо реалізації Концепції формування компетентнісних якостей випускника Раціонально організува­ти, продумати та спланувати роботу методичної ради, спрямува­ти діяльність вчителів, допомагала діагностика вчительського колективу, яка лежить в основі співпраці з педагогічними кадрами. Таке співробіт­ництво є добре продуманим, має внутріш­ньочітку систему з комплексом алгоритмів діяльності яка зосереджена навколо єдиної педагогічної теми: «Формування компетентної особистості вихованця спеціалізованого навчального закладу в умовах сучасного інноваційного освітнього середовища ».

У процесі роботи над єдиною педагогічною темою на осно­ві особистісного підходу до кожного вчи­теля, глибокого вивчення та аналізу ре­зультативності роботи активізувалися форми методичної роботи, які сприя ли підготовці кожного педагога до робо­ти тільки на високому та належному рівнях, а також вихованню педагогічного колективу на певних методичних засадах, виробленню правильних шляхів і методів удосконалення навчального процесу.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася в основному через традиційні колективні, групові та індивідуальні форми її організації:


 • педагогічні ради, семінари (колективні);

- методичні об’єднання, роботу методичної ради, творчих груп, школи молодого вчителя, семінари (групові);

 • методичні консультації, співбесіди, стажування, взаємовідвідування, аналіз уроків та самопідготовок (індивідуальні).

Структура методичної роботи в 2015/2016 навчальному році складалася з 3 методичних об’єднань:

 • інтегроване методичне об’єднання гуманітарного циклу та вчителів початкових

класів,

 • методичне об’єднання природничо-математичного циклу,

 • методичне об’єднання класних керівників та вихователів.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їхньої педагогічної майстерності були проведені декади методичних об’єднань, декада методичної роботи, творчі звіти вчителів. У центрі уваги методичних об’єднань були питання оновлення методів та прийомів навчання, залучення інноваційних технологій до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей в умовах сучасного уроку. Шкільні предметні об’єднання спрямували свою роботу на вдосконалення майстерності педагогів, розвиток їх творчого потенціалу. Реалізація цих завдань забезпечувалась проведенням засідань предметних об’єднань та різноманітними заходами з педагогами у міжсекційний період.Тематика засідань предметних об’єднань є актуальною, суттєвою, представлена теоретичними питаннями про інноваційні технології, життєву компетентність школярів, розвиток їх здібностей. Під час вивчення питань педагогіки, методики, психології використовувалися ділові та рольові ігри, диспути, «круглі столи» тощо.

Значна увага приділялася роботі з нормативно-правовим забезпеченням, методичними рекомендаціями щодо вивчення певних предметів.

Практична частина засідань забезпечувалася обміном досвідом учителів з обраних ними проблем, творчими звітами педагогів, які атестувалися, діловими іграми «Я роблю так». З метою пропаганди творчих надбань педагогічного колективу школи, створення банку пе­дагогічних інновацій, досвіду роботи педагогів протягом року на високому рівні про­водились предметні та методичні декади, методич­ні виставки, творчі звіти, дні відкритих уроків тощо.

Робота предметних об’єднань вчителів сприяла вдосконаленню професійної майстерності педагогів, розвитку їх творчого потенціалу й досягненню якісного результату навчально-виховного процесу на уроках, дозволила оптимізувати систему професійної діяльності учителя та поклала початок глибокому комплексному аналізу ступеня спрямованості навчально – виховного процесу на формування творчої професійної діяльності вчителя.

Головами об’єднань підготовлено творчі звіти всіх структурних підрозділів методичної роботи в рамках поетапного проведення практичної конференції.

В перспективі передбачається створення динамічних груп учителів, творчих лабораторій та майстерень, здійснення заходів щодо трансформації в педагогічну практи­ку ЕПД, які мають працювати за тематич­ними, проблемними принципами концеп­ції розвитку загальної середньої освіти. Це зумовлено важливістю оволодіння педаго­гами мистецтвом індивідуалізації навчан­ня та виховання, технічного спілкування, психологічного тренінгу, застосування особистісно орієнтованих педагогічних техно­логій, виходу на експериментальні майданчики, видання посібників, збірників з досвіду роботи вчителів.

Тому в змісті, структурі методичної робо­ти слід звернути увагу на пріоритетні на­прямки розвитку освіти, процеси вивчен­ня і впровадження ефективного досвіду, вироблення навичок самостійної робо­ти вчителів з літературою, аналізу і само­аналізу, вибору ними педагогічної пози­ції, технології, підручників, методів, форм навчання.

Ефективним механізмом підвищення якості освіти є запровадження національної системи моніторингу якості загальної середньої освіти, у тому числі зовнішнього незалежного оцінювання. Упродовж 2015/2016 навчального року проведено організаційно-роз’яснювальну роботу щодо особливостей проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році, інформування майбутніх абітурієнтів у рамках інформаційної кампанії про порядок проведення тестування. На нарадах було розглянуто організаційно-правові аспекти проведення зовнішнього незалежного оцінювання й умови прийому до вищих навчальних закладів 2016 року. Вчителі та учні ознайомлені із законодавчо- нормативною базою, порядком проведення пробного тестування, порядком реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, термінами.

Однією з ефективних форм реалізації пріоритетних завдань щодо підвищення якості освіти є інформатизація навчально-виховного процесу. Функціонуючий комп’ютерний парк для учнів складається з 28 персональних комп’ютерів, що зумовлює середній показник кількості школярів на один комп’ютер - 4.

Свідченням ефективності методичної ро­боти є якісні показники навчання й виховання дітей. Особлива увага приділялася виконанню завдань Департаменту науки і освіти, виходячи з проблеми області, зокрема, роботі зі здібними та обдарованими учнями; організації і проведенню олімпіад з навчальних предметів, турнірів, конкурсів, їх активній участі у таких заходах Всеукраїнського та обласного рівнів.

2015/2016 навчального року предметні олімпіади проведені з 11 навчальних дисциплін: українська мова та література, історія, правознавство, фізика, математика, хімія, біологія, іноземна мова (англійська), інформатика, географія, російська мова.

У першому (шкільному) етапі взяли участь 91 учень 7-11 класів. 24 школярів, що стали переможцями I етапу, змагалися у II етапі олімпіад з навчальних дисциплін. Переможцями у II етапі з української мови та літератури стали учениця 11 класу Мартинова Катерина, яка зайняла третє місце.

У XY Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» присвяченому 25-річчю незалежності України, брали участь учні: Перець Ю. (10 клас) та Гузієвата Л. (9 клас).

У Y Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка брали участь такі учні:


 • Леонідова Ярослава - 11 клас, III місце;

 • Хоменко Альона – 7 клас, III місце;

 • Перець Юлія – 10 клас, III місце.

У XYI Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика брали участь такі учні:

 • Бойко Софія – 5 клас, I місце;

 • Капустян Валерія – 9 клас, II місце.

Аналізуючи результати участі учнів школи у ІІ-му етапі Всеукраїнських учнів­ських олімпіад, та конкурсів необхідно виділити належну роботу вчителів школи з обдарованими і здібними учнями. Це питання обговорювалось у навчальному році на педраді в січні, коли йшлося про роботу педагогічного колективу з обдарованими та здібними дітьми в процесі викладання в позаурочний час.

Команда нашого закладу стала переможцями всеукраїнської молодіжної громадянської акції «SOS – історична пам’ятка. Досліджуємо і зберігаємо разом» і відвідала місто лева на запрошення Львівського національного університету «Львівська політехніка». Школярі взяли участь у конференції щодо збереження історичних пам’яток України та відвідали історичні місця і музеї Львова, а також були учасниками флешмобу «Історичні пам’ятки».

Вагомим колективним суб’єктом, що розв’язує актуальні науково – методичні, навчально-методичні проблеми, є традиційний для школи дорадчий орган – педагогічна рада. Вона визначає основні напрями і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу, зокрема в науково-методичному аспекті.

Тематика засідань педагогічних рад регламентується планом роботи закладу на основі аналізу стану навчально-виховної роботи, роботи над методичною проблемою школи. Головне при виборі теми засідання педради – актуальність та спрямованість на відпрацювання та прийняття рішень організаційного, педагогічного і методичного характеру.

Традиційно в закладі протягом навчального року проводилися дві педагогічні ради організаційного характеру, спрямовані на підбиття підсумків роботи за окремий період та корекцію за їх результатами подальшої роботи педагогічного колективу; дві педагогічні ради мають методичне спрямування.

З метою демонстрації інноваційних напрацювань педагогічних працівників, поширення їхніх творчих досягнень, підведення підсумків методичних надбань, вироблення стратегій та уточнення шляхів інноваційного розвитку навчального закладу 2015/2016 навчального року проведено шкільний фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів. 2 творчих роботи були направлені для участі в проведенні обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки – один із визначальних чинників, що зумовлюють ефективність функціонування школи як соціально – педагогічної системи. Школа укомплектована педагогічними кадрами стовідсотково. Більшість учителів вирізняються глибокими знаннями з дидактики, загальної педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимог до навчально-виховних технологій.

Організація атестації педагогічних працівників здійснювалася відповідно до нормативних вимог, планувалася як у перспективі, так і на кожний навчальний рік. З одного боку, атестація включена в систему управлінської діяльності, з іншого – у систему методичної роботи школи, спрацьовуючи на підвищення кваліфікаційного складу педагогічного колективу, якість його загальної професійної компетентності.

Атестація проходила шляхом поетапного виконання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування самопідготовок та позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів внутрішньошкільного контролю, з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни педагогічних працівників протягом атестаційного періоду; через ознайомлення з персональними доробками педагогів, представленими на обласних ярмарках педагогічних ідей протягом атестаційного періоду. Алгоритм проведення атестації, конкретні заходи забезпечили безумовне дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, умови для вияву вчителями своєї творчості. Атестацію пройшли 2 вчителі. За результатами атестації були атестовані такі педагогічні працівники:

1. Головко Наталія Олександрівна, вчитель іноземної мови (англійської). При своїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

2. Троян Олексій Миколайович, вчитель фізичної культури. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

В навчальному закладі в наявності план проходження курсів підвищення кваліфікації на поточний навчальний рік та перспективний план на п’ять років. Курси підвищення кваліфікації педагоги закладу проходять своєчасно та в повному обсязі, що підкріплюється відповідними свідоцтвами. У 2015/2016 навчальному році 1 педагогічний працівник пройшов курси підвищення кваліфікації та 1 - спецкурси із предметів.

Розроблений план роботи з педагогічними кадрами, його реалізація, уся система заходів методичного характеру вирізняються системністю та змістовністю, сприяють формуванню професійно – педагогічної та соціально – психологічної культури педагогів, розширенню і поглибленню їх знань, продукуванню ними нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах, творчому росту педагогічних працівників.

Але аналіз стану навчально – виховного процесу у 2015/2016 навчальному році свідчить також і про певні недоліки в науково – методичній, психологічній підготовці вчителів та вихователів. Саме на ці питання слід звернути увагу в 2016/2017 навчальному році.

Проблеми методичної роботи мають розв'я­зуватись на шляху пошуку не тільки ново­го змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя.В основу роботи з педагогічними кадрами необхідно покласти:

 • забезпечення конституційно закріпленого права вчителя на вибір методів, засобів організаційних форм навчання;

 • створення умов для неперервної освіти, надання методичної допомоги у фаховому вдосконаленні та забезпечення комплексного підходу до змісту методичної діяльності, надання їй практичного, систематичного та диференційо­ваного характеру;

 • організацію різноманітних форм фахового вдосконалення вчителів, поглиблен­ня самоосвітньої роботи;

 • розробку змістовно-методичних та ор­ганізаційних перспектив управління діяльністю педагогічних кадрів через впровадження нових освітніх техноло­гій, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки (на основі роботи про­блемно-пошукових груп);

 • організацію індивідуальної практичної допомоги вчителям згідно з резуль­татами діагностичного вивчення рівня їх професійної підготовленості;

 • аналіз стану курсової перепідготовки та забезпечення її проходження на базі КВНЗ «ХАНО»;

 • інформаційне забезпечення педагогічної практики (Інтернет, друковані дже­рела, банк педагогічних інновацій);

 • спрямування зусиль методичних об’єднань вчителів - предметників на потреби в по­стійному самовдосконаленні; виявлення нового в досвіді вчителів, апробацію та впровадження нових педагогічних тех­нологій; видання посібників, збірників з досвіду роботи вчителів школи, висвітлення своїх досягнень в засобах масової інформації, у фаховій пресі, надто – у Всеукраїнських виданнях;

 • планування роботи з педагогічними кадрами на основі нових підходів до методичного та технологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка