Аналітична довідка за результатами дослідження 2 Дмитрієва Т. Ю. Іщенко А. ВСкачати 289,1 Kb.
Сторінка1/17
Дата конвертації23.03.2020
Розмір289,1 Kb.
ТипАналітична довідка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


   

КНП “ОСВІТНЯ 

АГЕНЦІЯ 

МІСТА КИЄВА” Адреса:  

вулиця Кудряшова, 

12/14, місто Київ, 

03035, Україна   Телефон/факс: 

+38 (044) 520-17-00 Електронна пошта: 

info@monitoring.in.ua

 

КИЇВ-2017  

Що не так з 

батьківськими 

зборами?

 

 

 Аналітична довідка за результатами  

дослідження 


 2 

Дмитрієва Т.Ю.   

 

 

 Іщенко А. В. 

АВТОРИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ 

            Корольов Ю. В.   

ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ДОЛУЧИЛИСЯ 

ВИСЛОВЛЮЄМО ОСОБЛИВО ПОДЯКУ УЧАСНИКАМ ДОСЛІДНИЦЬКИХ 

ІНТЕРВ’Ю ЗА НАДАНІ ЩИРІ ВІДПОВІДІ  

Літературне редагування— 

Черненко О.А. 
 3 

 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ      

 

  

МЕТОДОЛОГІЯ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю    

  

МЕТОДОЛОГІЯ CASE-STUDY   

 

 

  

 РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю   

 

 1. 


Ставлення інформантів до педагогіки партнерства   9 

2. 


Оцінка інформантів традиційного формату організації 

батьківських зборів  

 

 

  

 

11 3. 

Ефективна організація батьківських зборів  

 

16 


4. 

Роль батьківського комітету в організації освітнього 

процесу      

 

  

 

  

23 


5. 

Пропозиції щодо покращення організації батьківських 

зборів    

 

  

 

  

 

26 6. 

Основні висновки за результатами глибинних  

інтерв'ю  

 

  

 

  

 

30  

РЕЗУЛЬТАТИ CASE-STUDY   

 

 

  

32 


1. 

Організація батьківських зборів у закладах освіти міста 

Києва    

 

  

 

  

 

32 2. 

Основні висновки за результатами CASE-STUDY 

40 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ    

 

  

41 


 

 

ЗМІСТ 


 4 

 

З  метою  реалізації  педагогіки 

партнерства за концепцією «Нової україн-

ської  школи»  розробляється  проект  обго-

ворення  «Збільшення  ефективності  кому-

нікації  шкіл  з  батьками».  Метою  даного 

проекту є впровадження сучасних методів, 

технік, способів комунікації школи з бать-

ками. Однією з форм комунікації являють-

ся  батьківські  збори,  як  спосіб  співпраці 

педагогічного колективу з батьками. 

 

 

На  замовлення  Департаменту  освіти  і науки,  молоді  та  спорту  було  проведено 

дослідження  “ЩО  НЕ  ТАК  З  БАТЬ-

КІВСЬКИМИ ЗБОРАМИ?” для того, щоб 

з’ясувати  модель  ефективної  організації  

батьківських зборів. 

 

  

 

  

«Від 

того, 

як 

буде 

організована 

робота 

з 

батьками,  значною  мірою 

залежить 

і 

успішність 

процес

у 

навчання, і виховання 

учнів»  (директор,    ЗЗСО, 

Голосіївський район).

 

 Основні завдан-

ня дослідження:  

 з’ясувати  думку  учасників  навчаль-

но-виховного  процесу  щодо  ефектив-

ної організації батьківських зборів;  

проаналізувати  стан  організації  ба-тьківських  зборів  у  столичних  закла-

дах освіти; 

 виявити  проблеми,  які  виникають під час проведення  батьківських збо-

рів; 


 з’ясувати  пропозиції  учасників  на-

вчально-виховного процесу щодо пок-

ращення організації батьківських збо-

рів. 

 

  

 

 «

Тільки  якщо  буде  взаємодія 

між  трьома  суб'єктами,  буде 

гармонія 

у 

освітньому 

процесі» 

(батьки, 

ЗЗСО, 

Деснянський район).

 


 5 

 

.   

Дослідження проводиться у 2 етапи

 

М

ЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Глибинні інтерв’ю 

ІНТЕРВ’Ю З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ: 

 

ДИРЕКТОРИ ТА ВЧИТЕЛІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА 

КИЄВА,   

 

БАТЬКИ УЧНІВ   1

 

 

.  Case-study 

ГЛИБИННІ ІНТЕРВ’Ю З  

ДИРЕКТОРАМИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ НОВІ ФОРМАТИ 

ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 


 6 

 

 Під  час  дослідження  було  проведено  36  глибинних  ін-

терв’ю із учасниками освітнього процесу у закладах загальної 

середньої освіти міста Києва . 

 

учителі шкіл 

(ЗЗСО, спеціалізова-

них ЗЗСО, ліцеїв, гімназій); 

 

 

батьки учнів із різних ланок 

школи (початкової, середньої та старшої 

) ; 

 

директори шкіл (ЗЗСО, спеціалізованих ЗЗСО, 

ліцеїв, гімназій) із різним досвідом роботи.  КІЛЬКІСТЬ ОПИТАНИХ 

 

    

 

 

М

ЕТОДОЛОГІЯ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю 


 7 

 

ТИП ВИБІРКИ—МАКСИМАЛЬНА ВАРІАЦІЯ

 

 Для отримання репрезантативної 

інформації  по  місту  Києву,  райони 

міста Києва, в яких розташовані закла-

ди середньої освіти, були згруповані за 

географічним 

принципом 

(Центр, 

Схід,  Захід,  Південь).  Потім  відбір  ін-

формантів  (учасників  дослідження) 

здійснювався  за  їх  приналежністю  до 

типу закладу освіти (знз, спеціалізова-

ний  школа,  ліцей,  гімназії).  На  остан-

ньому  кроці  відбору  учасників  до-

слідження 

важливими 

були 


їх 

індивідуальні  характеристики  (для 

учителів та батьків учнів  - ланка шко-

ли,  а  для  директорів—стаж  роботи  на 

даній посаді). 

М

ЕТОДОЛОГІЯ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю

 

  

 

  Характеристика вибірки 

Районування вибірки (за 

районами міста Києва) 

Типи навчальних закладів 

ЛІЦЕЇ, ГІ-

МНАЗІЇ 

ЗЗСО 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 

ЗЗСО 


 8 

 

    

 

12 кейсів 

Досліджено 

М

ЕТОДОЛОГІЯ CASE-STUDY

 

 Формування  вибірки  здійснюва-

лося  за  допомогою  методу  снігової 

кулі.  Відбір  учасників  дослідження  за-

вершився порогом насичення.  

 

Досліджувався  сучасний  досвід проведення батьківских зборів дирек-

торами  закладів  загальної  середньої 

освіти  міста  Києва,  котрі  використо-

вують нові методи взаємодії з батька-

ми.  

ТИП ЗАКЛАДУ

 

                         РАЙОН

 

 

Дніпровський 

спеціалізований 

ЗЗСО 

Дарницький

 

спеціалізований 

ЗЗСО 

Оболонський

 

спеціалізований 

ЗЗСО 

Шевченківський 

 

гімназія

 

Подільський

 

спеціалізований 

ЗЗСО 

Солом'янський

 

гімназія

 

Оболонський

 

ЗЗСО 

Подільський

 

спеціалізований 

ЗЗСО 

Голосіївський

 

ЗЗСО 

Голосіївський

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ДЕ ПРАЦЮЮТЬ ІНФОРМАНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

CASE-STUDY 


 9 

 

Результати глибинних інтерв’ю 

 

1. СТАВЛЕННЯ ІНФОРМАНТІВ ДО ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

 

 

Взаємодія між батьками, учнями та 

педагогами є важливою умовою ефек-

тивності  освітнього  процесу.  Про  це 

стверджують усі інформанти, аргумен-

туючи свою думку тим, що така кому-

нікація  насамперед  є  запорукою  успі-

шності  учнів  та  одним  із  факторів 

створення  комфортних  умов  для  нав-

чання.


 

«Т 

ільки  якщо  буде  взаємодія  між 

трьома суб'єктами, буде гармонія у навчаль-

но-виховному  процесі»  (батьки,    ЗЗСО,  Дес-

нянський район). 

«О 

бов`язково  потрібна  взаємодія.  Ін-

акше  освіта  наша  заблукає  в  освітньому 

просторі» (директор, спеціалізований ЗЗСО, 

Святошинський район). 

Опитані вчителі акцентують осо-

бливу увагу на необхідності такої спів-

праці,  бо  вважають,  що  батьки  мають 

бути  залученими  до  організації  освіт-

нього процесу. «Б 

атьки  допомагають  у  вирішенні 

проблем. Тому комунікація з батьками прос-

то необхідна» (учитель, гімназія, Голосіївсь-

кий район). 

На  думку  більшості  інформантів, 

індивідуальні  зустрічі  та  спілкування  в 

соціальних мережах є найефективніши-

ми  способами  забезпечення  взаємодії 

між  батьками,  учнями  та  вчителями. 

Для  вирішення  незначних  проблем,  які 

виникають  в  освітньому  процесі,  варто 

використовувати  соціальні  мережі,  зок-

рема вайбер, а для з’ясування серйозно-

го питання, обговорення котрого потре-

бує  безпосереднього  спілкування,  -

індивідуальні зустрічі. 

«П риватна бесіда і, як не дивно, соці-

альні мережі: групи створені у фейсбуці, вай-

бері» (директор, ліцей, Голосіївський район). 

«С 

лава  Богу,  є  соціальні  мережі,  вай-

бер і кожні нагальні питання я вирішую з ба-

тьками  за  допомогою  цих  засобів  спілку-

вання» (учитель, ЗЗСО, Дніпровський район). 

  10 

 

«Б атьки знаходяться і в школі, постій-

но  спілкуються  в  соціальних  мережах,  зараз 

перешкод  немає»  (батьки,  спеціалізований 

ЗЗСО, Голосіївський район).

 

 

Батьківські  збори  також  є  важли-вим  способом  забезпечення  взаємодії 

між учасниками освітнього процесу. Так 

стверджують  26  із  36  учасників  дослі-

дження. 


Варто зазначити, що опитані батьки 

насамперед асоціюють батьківські збори 

з  навчальними  проблемами,  фінансови-

ми питаннями, витраченим часом, конф-

ліктами;  учителі  –  з  навчальними  про-

блемами, зустрічами з батьками, комуні-

кацією; директори – зі співпрацею, інфо-

рмуванням,  зустрічами  з  батьками  та 

вчителями.  Тобто  у  батьків,  порівняно з 

іншими інформантами, батьківські збори 

викликають негативні емоції. 

«О 

бговорення  шкільного  життя  дити-

ни  та  вирішення  загальних  питань»  (батьки, 

ліцей, Шевченківський район). 

«В 

ирішення  проблем,  зустрічі  з  батька-

ми»  (  учитель,    ЗЗСО,  Оболонський 

район). 

Доцільність  проведення  батьківсь-

ких зборів у навчальних закладах полягає 

в  тому,  що  така  форма  комунікації  необ-

хідна  для  інформування  широкого  кола 

людей, вирішення загальних важливих пи-

тань щодо організації освітнього процесу, 

зокрема  обговорення  підсумків  навчання 

учнів,  навчальних  планів,  рекомендацій 

щодо покращення успішності учнів.  

«Б 

атьківські збори здатні визначити век-

тор  дії  та  взаємодії,  допомагають  вирішити 

загально-організаційні  питання»  (директор,  лі-

цей, Голосіївський район).

 

 

 

 

АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ БАТЬКІВСЬКИМИ 

ЗБОРАМИ 

  11 

 

Аналізуючи роль батьківських зборів 

в  організації  освітнього  процесу,  учасни-

ки дослідження наголошують, що формат 

проведення є одним із найголовніших фа-

кторів, котрий впливає на їх результатив-

ність. 

«Д 

ивлячись, у якому форматі вони прохо-

дять. Якщо прийти на якусь годину та послуха-

ти  класного  керівника,  то,  мабуть,  ні.  Проте 

якщо  провести  бесіди,  запросити  спеціалістів, 

провести 

майстер-класи, 

то, 

мабуть, 

так»  (директор,   

ЗЗСО,  Голосіївський  рай-

он). 

 

  

 

Більшість  інформантів  негативно оцінила  здатність  традиційного  формату 

батьківських  зборів  забезпечити  взаємо-

дію між учнями, педагогами та батьками. 

Лише  7  із  36  опитаних  вказали  на  його 

ефективність.  

«Н 

е забезпечує» (батьки, ЗЗСО, Шевче-

нківський район). 

«Т 

радиційний формат не найбільш ефе-

ктивний 

для 

забезпечення 

цієї 

взаємо-

дії» (директор,  ЗЗСО, Подільський район). 

Попри  те,  що  традиційний  формат 

батьківських  зборів  не  здатний  повністю 

забезпечити  взаємодію  між  усіма  учасни-

ками освітнього процесу, інформанти вио-

кремили  його  переваги,  а  саме:  розгляд 

спільних  проблем  для  шкільного  загалу, 

досконала  організація,  можливість  отри-

мати  єдине  рішення  проблеми,  високий 

рівень  інформування,  зокрема  щодо  нор-

мативних  документів  освітнього  процесу, 

можливість  учителів  спостерігати  за  емо-

ційною  реакцією  батьків,  звичка  батьків 

та педагогів до проведення зборів у тради-

ційному форматі. 

«У 

читель має змогу зібрати всіх батьків 

і розповісти про загальні питання» (учитель, лі-

цей, Дніпровський район). 

«Е 

фективне  вирішення  важливих  пи-

тань»  (батьки,  гімназія,  Дніпровський 

район). 

«П 

о-перше,  батьки  звикли  до  такого 

формату,  по-друге,  багатьох  людей  лякає  щось 

нове» (батьки,  ЗЗСО, Оболонський район). 

 

Результати глибинних інтерв’ю 

2. 

ОЦІНКА 

ІНФОРМАНТІВ 

ТРАДИЦІЙНОГО 

ФОРМАТУ 

ОРГАНІЗАЦІЇ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 


 12 

застарілий  

ТРАДИЦІЙНИЙ ФОРМАТ 

БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ 

нецікавий 

наявність лише 

звітування 

«Д 

иректор, учитель може побачити реак-

цію батьків — емоційну реакцію» (батьки, спеці-

алізований ЗЗСО, Деснянський район). 

Найголовнішою  перевагою  тради-

ційного формату батьківських зборів, на 

думку  опитаних,  є  їх  інформативність, 

адже одночасно подається значний обсяг 

інформації. «З 

бори  інформативні,  тобто  несуть 

таку  просвітницьку,  інформаційну  функ-

цію» (учитель,  ЗЗСО, Голосіївський район). 

«Д 

онесення  інформації  до  максимальної 

кількості батьків» (директор,  ЗЗСО, Оболон-

ський район). 

Як і кожному формату проведення 

батьківських  зборів,  традиційній  формі 

притаманні певні недоліки. Нецікава фо-

рма  проведення,  зокрема  тоталітарний 

виклад інформації, монолог учителя, не-

можливість  батьків  залучатися  до  обго-

ворення важливих питань, є найголовні-

шим  недоліком  традиційного  формату 

батьківських зборів.  

«Н 

ецікаво, 

нудно, 

непродуктив-

но»  (учитель,    ЗЗСО,  Дніпровський 

район). 

«Г 

оворить  в  основному  тільки  вчи-

тель» (учитель, спеціалізований ЗЗСО, Поділь-

ський район). 

«Т 

радиційний  формат  застарів,  уже 

нецікавий,  хочеться  чогось  новенького», 

(батьки,  ЗЗСО, Оболонський район). 

Учасники  дослідження  згадували  й 

інші недоліки, а саме: неможливість вирі-

шити  проблеми,  що  стосуються  конкрет-

ної дитини, конфліктні проблеми, фіксова-

ний час проведення, що є одним із факто-

рів  низького  рівня  присутності  батьків, 

наявність лише інформування без пошуку 

шляхів вирішення існуючих проблем. 

 

  

 

  

 

  

 

 «Н 

е всі батьки в змозі бути на батьків-

ських  зборах»  (батьки,    ЗЗСО,  Шев-

ченківський район). 

 

 

 

  


 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

«З 

айнятість батьків, їх відсутність на 

зборах  взагалі  перешкоджає  ефективності 

зборів»  (директор,  спеціалізований  ЗЗСО, 

Дніпровський район). 

«Н 

е  можна  вирішити  проблеми,  що 

стосуються  конкретного  учня,  бо  не  можна 

виносити на загал індивідуальні проблеми ди-

тини»  (директор,

 

  ЗЗСО,  Голосіївський  рай-он). 

Варто  зазначити,  що  при  оцінці 

результативності традиційного формату 

батьківських зборів інформанти вказали 

на  те,  що  йому  більше  притаманні 

недоліки,  ніж  переваги.  Тому  застосу-

вання  нових  форматів  організації  бать-

ківських зборів є більш ефективним.  «Я 

 думаю,  що  новий  формат  є  більш 

результативним,  бо  батьки  сучасні,  тому 

краще 

застосовувати 

нові 

техно-

логії»  (батьки,  спеціалізований  ЗЗСО,  Го-

лосіївський район). 

«Н 

ові формати батьківських зборів є 

результативнішими, тому що сучасні батьки 

також читають, знають багато. Традиційні 

форми  уже  відживають»  (директор,    ЗЗСО, 

Подільський район).

 

 

Отже


усі  опитані  зазначають,  що 

потрібно  поступово  впроваджувати  нові 

формати  організації  батьківських  зборів, 

бо в батьків можуть виникати труднощі у 

сприйнятті нового. Тому варто комбінува-

ти  традиційний  та  новий  формат  прове-

дення  батьківських  зборів  із  подальшим 

переважанням нових форматів. Крім того, 

педагоги  стверджують,  що  немає  єдиного 

унікального способу організації батьківсь-

ких  зборів.  Слід  застосовувати  різні  фор-

ми  проведення,  щоб  батьки  були  зацікав-

лені  в  їхній  участі.  Наприклад,  учасники 

дослідження  вважають,  що  на  початку 

зборів  педагогам  варто  коротко,  чітко 

розповісти  про  навчальні  проблеми,  а 

потім  в  ігровій  формі  чи  за  круглим  сто-

лом ці питання обговорювати з усіма бать-

ками. 


«О 

бов'язково 

варто 

комбінува-

ти»  (учитель,  ліцей,  Шевченківський 

район). 

«І 

з  власного  досвіду  помічаю,  що  різке 

впровадження може викликати відчуження, то-

му  потрібно  поступово  впроваджувати  нові 

формати.  Спочатку  потрібно  нові  формати 

комбінувати  із  традиційними»  (директор, 

спеціалізований ЗЗСО, Подільський район). 

Низька відвідуваність 

батьківськийх зборів 

Відсутність вільно-

го часу у батьків 

 

 


 14 

Серед  найбільш  ефективних  нових 

форматів  проведення  батьківських  зборів 

інформанти найчастіше згадували тренінги. 

Свою  думку  учасники  дослідження  аргу-

ментують тим, така форма взаємодії здатна 

покращити  успішність  учнів,  полегшити 

процес  соціалізації,  адаптації  в  шкільному 

та соціальному середовищах. 

«В 

важаю,  що  є  позитивні  перспективи  в 

тренінгових  формах»  (директор,  ліцей, 

Голосіївський район). 

«Т 

ренінги  особливо  є  результативни-

ми» (учитель,  ЗЗСО, Дніпровський рай-

он). 

Бесіди,  дискусії,  круглі  столи  є  не 

менш  результативними  серед  нових  фор-

матів проведення батьківських зборів. Опи-

тані  батьки  також  позитивно  оцінили 

спілкування у вайбері, адже вони вважають, 

що цей спосіб комунікації є найбільш зруч-

ним  та  дає  можливість  швидко  отримати 

потрібну  інформацію  від  інших  батьків  та 

педагогів.  «Д 

искусії  є  найбільш  результативними,  бо 

батьки можуть взяти активну участь та творчо 

підійти 

до 

вирішення 

нагальних 

про-

блем» (учитель, ліцей, Шевченківський район). 

«С 

пілкування  через  вайбер  у  групі,  ство-

реній  класним  керівником  є  ефективним.  Класний 

керівник створив групу у вайбері, і батьки за необ-

хідності  ставили  питання,  і  класний  керівник 

надав  відповіді  та  надсилав  відповідну  інфор-

мацію»  (батьки,  спеціалізований  ЗЗСО,  Свято-

шинський район).

 

  

 

 Крім  того,  усі  інформанти  зазнача-

ють,  що  для  забезпечення  ефективної 

взаємодії  між  усіма  учасниками  освітнього 

процесу  варто  також  організовувати  бать-

ківські  збори  у  форматі  індивідуальних 

зустрічей педагогів із батьками. «П 

отрібно,  тому  що  батьки  повинні 

спілкуватися індивідуально з педагогами» (батьки,  

ЗЗСО, Деснянський район). 

«О 

днозначно.  Це  світова  практика,  без 

цього ще ніхто нікуди не рухався» (директор, гім-

назія, Деснянський район). 

Індивідуальні зустрічі батьків із педа-

гогами,  порівняно  з  іншими  формами  про-

ведення батьківських зборів, найдоцільніше 

використовувати  у  випадках,  коли  батьки 

хочуть отримати детальну інформацію сто-

совно  успішності,  поведінки  їхньої  дитини 

у школі, дізнатися про конфлікти, які відбу-

ваються між вчителями та учнями та всере-

дині  учнівського  колективу.  Надання  бать-НАЙЕФЕКТИВНІШІ НОВІ 

ФОРМАТИ БАТЬКІВСЬКИХ 

 

  


 15 

 

    

кам  консультацій  щодо  вирішення  наяв-

них проблем задля покращення результа-

тивності  учнів  у  навчанні  є  ще  одним 

важливим результатом проведення  таких 

індивідуальних зустрічей. «Д 

ля вирішення проблем учнів у навчанні, 

для 

покращення 

їх 

результатив-

ності» (учитель, гімназія, Голосіївський район).

 

«І ндивідуальні зустрічі батьків з педа-

гогами варто організовувати для покращення 

успішності  учнів,  їх  поведінки»  (батьки,  

ЗЗСО, Шевченківський район). 

 

О

питані  педагоги  також  вбачають  необ-

хідність  проведення  індивідуальних  зустрічей 

для отримання від батьків рекомендацій стосов-

но планування освітнього процесу.  

«К 

оли потрібна допомога у методично-

му плані, перед тим, як щось запланувати. Щоб 

порадитися  з  батьками»  (учитель,  ліцей, 

Дніпровський район). 

Такі  зустрічі  батьків  із  педагогами 

варто організовувати за необхідності, але 

не  менше,  ніж  три-чотири  рази  на  рік. 

Проте  періодич-

ність  проведення 

залежить  від  то-

го,  у  якій  шкіль-

ній  ланці  навча-

ються  діти:  у  по-

чатковій 

школі 


необхідно  частіше  організовувати  такі 

заходи. 


Попри  те,  що  нові  формати  прове-

дення  батьківських  зборів  є  ефек-

тивнішими, більшість інформантів ствер-

джує, що в їхніх навчальних закладах пе-

реважає  традиційна  форма.  Такий  стан 

речей  учасники  дослідження  пояснюють 

тим,  що  для  підготовки  до  проведення 

нетрадиційних  зборів  потрібно  більше 

часу та зусиль. 

 

 Педагоги серед нових форматів ор-

ганізації  батьківських  зборів  найчастіше 

використовують  психологічні  тренінги, 

індивідуальні бесіди, круглі столи. «П 

резентації, обговорення, круглі сто-

ли,  дискусії,  психологічні  тренінги»  (батьки,  

ЗЗСО, Оболонський район).

 

 

«У 

 цьому році  ми  започаткували школу 

свідомого  батьківства,  запрошуємо  психологів 

та  проводимо  тренінги»  (директор,  ЗЗСО, 

Подільський район).

Традиційні збори 

Нові формати  16 

 

 

Ще  одним  результатом  проведення 

глибинних  інтерв’ю  є  створення  моделі 

ефективної 

організації 

батьківських 

зборів.  На  думку  інформантів,  ідеальні 

батьківські  збори  повинні  бути  насампе-

ред  добре  спланованими  із  визначеною 

попередньо темою та метою, здійснювати 

виховну,  інформативну  функції  (педагоги 

повинні  не  тільки  надавати  інформацію 

про 


функціонування 

школи, 


класу, 

успішність учнів, а й обов'язково повідом-

ляти батькам різні новинки у педагогіці), а 

також  роз’яснювальну  функцію  (батьки 

повинні  отримувати  рекомендації  щодо 

покращення поведінки та успішності їхніх 

дітей). Опитані педагоги та батьки наголо-

шують на необхідності в активному вико-

ристанні нових та інтерактивних способів 

комунікації:  тренінгів,  бесід,  круглих 

столів, індивідуальних бесід з учителями-

предметниками,  вистав,  виставок,  спіль-

них виїздів на природу. 

«П 

опередньо 

потрібно 

спланувати, 

визначити  тему,  мету»  (учитель,  

ЗЗСО, Оболонський район). 

«К руглий 

стіл, 

дружня 

атмосфе-

ра.»  (батьки,  гімназія,  Дніпровський 

район). 

«Я 

кщо,  наприклад,  темою  батьківських 

зборів є адаптація учнів, то її доцільно проводи-

ти 

у 

форматі 

круглих 

столів 

чи 

тренінгів»  (директор,    ЗЗСО,  Подільський  рай-

он). 

28  із  36  інформантів  зазначили,  що 

ідеальні  батьківські  збори  повинні  відбу-

ватися в неформальній обстановці. Тільки 

в  такому  випадку  і  батьки,  і  педагоги  бу-

дуть  отримувати  задоволення  від  ко-

мунікації,  адже  вона  відбуватиметься  в 

дружній атмосфері. Проте серед опитаних 

учителів  існує  думка  про  те,  що  перші 

установчі  збори  повинні  відбуватися  у 

формальній обстановці. 

 

«П 

о-перше,  неформальна  обстановка 

повинна 

бути 

на 

батьківських 

збо-

рах» (директор,  ЗЗСО, Оболонський район). 

«Н 

а  мою  думку,  все-таки  у  неформаль-

ному  форматі  повинні  відбуватися  батьківські 

збо-

ри» (батьки,  ЗЗСО, Деснянський район). 

 

Місце  проведення  (школа,  інша 

офіційна установа) батьківських зборів не 

 

Результати глибинних інтерв’ю 

3. ЕФЕКТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ

 


 17 

є  важливим  фактором,  що  впливає  на  їх 

ефективність.  Опитані  зазначають,  що  

спосіб  проведення  батьківських  зборів 

має більш вагоме значення. Тому зустрічі 

батьків  із  педагогами  можна  проводити  в 

школі, але організовувати їх у неформаль-

ній  обстановці  із  використанням  нових 

інтерактивних форм комунікації.   

«М ожна і в класі, в школі, але провести 

їх  нестандартно»  (учитель,    ЗЗСО, 

Голосіївський район). 

«М 

ісце  неважливо,  адже  і  у  школі 

можна  створити  неформальну  обстановку 

спілкування» (учитель,  ЗЗСО, Дніпровський рай-

он). 

«Ш 

кола  —  найкраще  місце  для  прове-

дення  батьківських  зборів»  (батьки,  гімназія, 

Дніпровський район). 

 

Учні є важливими суб’єктами освіт-нього процесу. Щодо їх участі у батьківсь-

ких  зборах,  то  учасники  дослідження 

стверджують,  що  присутність  учнів  зале-

жить від теми та мети зборів.  «У 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка