Актуальні проблеми соціальної сфериСкачати 350,42 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка10/10
Дата конвертації24.07.2020
Розмір350,42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Кучерган Єлизавета
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ В ГЕНДЕРНІЙ ЕТИЦІ ЗАСОБАМИ
МИСТЕЦТВА
146
Мотуз Тетяна
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ОДНЕ З
КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
149
Човнюк Юлія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
152
Ярмолка Юлія
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
154
Палько Інна
АНАЛІЗ ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ІЗ
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ
РІЗНИХ АСПЕКТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
156


8
Автор статті:

Інна Палько
, викладач кафедри соціальної педагогіки
АНАЛІЗ ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ РІЗНИХ АСПЕКТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) бакалавра за спеціальністю
6.010100 «Соціальний педагог» регламентує загальні вимоги до властивостей і якостей випускника ВНЗ, подані у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми, задачі соціальної діяльності та системи умінь, а також включає перелік виробничих функцій, до виконання яких має бути готовий бакалавр із соціальної педагогіки. Обсяг та рівень освітньої та професійної підготовки фахівця відповідно освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності визначається в освітньо- професійній програмі (ОПП). Зміст ОКХ і ОПП у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів знаходить своє відображення у навчальних планах.
Нами було проаналізовано дисципліни, які входять до навчальних планів циклу підготовки бакалавра із соціальної педагогіки (дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки та циклу професійної та практичної підготовки), на предмет наявності в них різноманітних аспектів міжкультурної толерантності та, відповідно, можливості їх впровадження до навчальних програм. Відповідні результати цього аналізу нами було систематизовано та представлено відповідно до циклів професійної підготовки.
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
. В межах цього циклу підготовки соціальних педагогів за ОКР «Бакалавр» нами було проаналізовано робочі навчальні програми та інструктивно-методичні матеріали 15 дисциплін. У ході аналізу виявлено наступні показники досліджуваної проблеми: міжкультурна толерантність опосередковано присутня у змісті 33% дисциплін, відсутня у 67% дисциплін з підготовки майбутніх соціальних педагогів.
Конкретизуючи вищевказані результати, слід зазначити, що у таких дисциплінах як «Етика»,«Естетика», «Іноземна мова», «Історія України», «Основи красномовства»,
«Основи соціально-правового захисту особистості», «Політологія», «Релігієзнавство»,
«Соціологія молоді», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Філософія» відсутні навіть опосередковані аспекти міжкультурної толерантності.
У межах курсу «Етнопедагогіка» досліджувані характеристики частково представлені в межах тем «Педагогічні аспекти самовизначення особистості в етносі» та «Етапи соціалізації дитини в етносі», в рамках яких розглядаються різноманітні фактори, пов’язані з етнічною приналежністю, та їх вплив на процес соціалізації особистості дитини [3]. На нашу думку, доцільним було б розширення вивчення традицій інших народностей, що проживають на території України (особливо це доцільно робити в рамках навчальних програм регіонів зі значною етнокультурною стратифікацією), саме в межах вивчення даних тем, а також в процесі опанування шлюбно-родинної обрядовості різних національних груп України.
Так, у рамках викладання курсів «Культурологія» та «Історія української культури» присутні певні історичні аспекти міжкультурної толерантності у висвітленні впливу інших культур на формування української культури, однак присутня також і негативістська оцінка фактору взаємного культурного обміну та взаємовпливу сусідніх до українців етнічних груп [5]. Тому, на нашу думку, доцільно доповнити цей курс позитивними, в контексті міжнаціональної взаємодії, історичними фактами.


9
Цикл професійної та практичної підготовки
. В межах цього циклу підготовки соціальних педагогів за ОКР «Бакалавр» нами було проаналізовано робочі навчальні програми та інструктивно-методичні матеріали 35 дисциплін. У ході аналізу виявлено наступні показники досліджуваної проблеми: міжкультурна толерантність опосередковано присутня у змісті 20% дисциплін, а відсутня у 80% дисциплін з підготовки майбутніх соціальних педагогів.
Так, у міжкультурна толерантність не розглядається у процесі вивчення курсів
«Вікова і педагогічна психологія», «Вступ до спеціальності», «Етика ділового спілкування», «Організація роботи Телефону Довіри», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», «Основи профорієнтаційної роботи», «Патопсихологія»,
«Педагогіка», «Педагогіка сімейного виховання», «Пенітенціарна педагогіка»,
«Самовиховання і саморегуляція особистості», «Соціальна педагогіка», «Соціальний супровід сім`ї», «Соціально-педагогічне консультування», «Спеціалізовані служби в соціальній сфері», «Теорія та історія соціального виховання».
У межах вивчення курсу «Гендерної педагогіки» міжкультурна толерантність частково розглядається як один із структурних компонентів та форм превентивної та корекційної діяльності в сфері проблеми дискримінації.
Фрагментарне представлення проблем міжкультурної толерантності прослідковується також в процесі вивчення студентами курсу «Екокультура особистості» в процесі вивчення тем «Екологічні традиції в світових культурах»,
«Екологічна культура як спосіб розвитку і самозбереження суспільства в єдності з природним середовищем», «Екологічні принципи міжлюдських відносин», де контекстуально розкривається проблематика міжнаціональної та міжконфесійної взаємодії [1].
Досить ґрунтовно висвітлена тематика міжкультурної толерантності в рамках навчального курсу «Етика соціально-педагогічної діяльності». Окрім безпосередньої теми «Толерантність як професійно важлива якість соціального педагога», що присвячена досліджуваній проблемі, практично кожна тема протягом всього періоду вивчення цієї дисципліни є дотичною до питань міжкультурної толерантності [2].
У процесі вивчення дисципліни «Етнопсихологія» майбутні соціальні педагоги також отримують інформаційний супровід в контексті міжкультурної толерантності.
Зокрема, це простежується у темах «Міжнаціональне спілкування», «Комунікація та експресивна поведінка різних народів», «Етнічні стереотипи», «Етноцентризм»,
«Етнічні конфлікти» і т.д. Фактично вивчення цього курсу є психолого-педагогічною основою формування міжкультурної толерантності у майбутніх соціальних педагогів на особистісному та професійному аксіологічних рівнях.
Частково присутні аспекти вивчення міжкультурної толерантності присутні у програмі курсу «Соціальна психологія». Зокрема, у темах «Соціально-психологічні особливості спілкування у конфліктних ситуаціях», «Особливості соціального розвитку сучасної особистості в групі» опосередковано розглядається досліджувана проблема
[6].
Також певні питання міжкультурної толерантності розглядаються під час вивчення тем «Відображення особливостей національної психології у дозвіллєвій діяльності людини» та «Соціально-психологічні особливості культурно-дозвіллєвого середовища» дисципліни «Соціальна робота в сфері дозвілля», які досліджують дозвіллєву специфіку міжетнічної взаємодії, яка є амбівалентним явищем з точки зору оцінки її як ресурсу діяльності в сфері поширення ідей міжкультурної толерантності, оскільки є одночасно неформальним інструментом налагодження міжкультурною співпраці та предметом міжетнічних конфліктних ситуацій [4].


10
У процесі викладання дисципліни «Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах» лише одна тема «Міжнародна співпраця у сфері розв’язання соціальних проблем» частково присвячена проблемі міжкультурної толерантності, хоча цей навчальний курс можна включити до переліку «базових» дисциплін з формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів [7].
Таким чином, результати контент-аналізу навчальних матеріалів, що становлять основу підготовки майбутніх соціальних педагогів за ОКР «Бакалавр», показали, що у
4% дисциплін присутні аспекти вивчення міжкультурної толерантності у максимально можливій оптимальній мірі, у 16% дисциплін міжкультурна толерантність досліджується фрагментарно, а у 80% навчальних курсів відповідна тематика взагалі не прослідковується.
Врахувавши результати проведеного аналізу та необхідність оптимізації часових та кадрових ресурсів навчального процесу у системі вищої освіти ми прийшли до висновку, що доцільно доповнювати відповідними аспектами лише найбільш
«наближені» до досліджуваної проблеми дисципліни. Відповідно, нами було запропоновано доповнення, пов’язаним з міжкультурною толерантністю, тематичним змістом до 25 навчальних планів дисциплін (49% від загального обсягу навчальної підготовки соціальних педагогів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»). Крім доповнення відповідних дисциплін міжкультурною тематикою, вагомим аспектом стало впровадження дисципліни за вибором для студентів ІІ курсу «Основи формування міжкультурної толерантності», що стане об’єктом дослідження подальших наукових розвідок.
Використана література:
1. Екокультура особистості : робоча навчальна програма [для студентів за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка] / розр. С. І. Сьомкіна. — Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. — 12 с.
2. Етика соціально-педагогічної діяльності : інструкт.-метод. матеріали / авт.-укл.
О. Л. Остапчук. — Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 31 с.
3. Етнопедагогіка: інструктивно-методичні матеріали до курсу / уклад. Л. М. Маєвська.
— Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 31 с.
4. Павлик Н. П. Соціальна робота в сфері дозвілля : інструкт.-метод. матеріали /
Н. П. Павлик. — Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 53 с.
5. Рацілевич А.П. Історія української культури: метод. рекоменд. до семінарських занять / А.П. Рацілевич. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 75 с.
6. Соціальна психологія: інструкт.-метод. матеріали дисципліни / М. М. Заброцький,
Л. М. Фальковська, О. Г. Шмиглюк. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. — 63 с.
7. Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах / авт.-укл. О. Л.
Остапчук. — Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 45 с.

Каталог: download -> pdf


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка