8 комп’ютер у школі та сім’Ї №8, 2012Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2020
Розмір0,54 Mb.
  1   2   3   4   5


8

КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №8, 2012

К

ласний керівник є одним із суб’єктів управлінської діяльності, він здійснює безпосереднє керівни

цтво учнівським колективом — класом. У цій ланці

професійної діяльності йому необхідно здійснювати ті

сний зв’язок з адміністрацією школи, вчителями, ба

тьками, громадськістю. Для аналізу і планування

своєї діяльності і діяльності класу в рамках навчаль

ного закладу, підготовки довідкових і звітних матері

алів класному керівникові потрібно накопичувати,

систематизувати, зберігати й використовувати без

ліч різноманітної документації [1–3]. Значна інфор

маційна складова в роботі класного керівника відби

рає багато часу і потребує певної скрупульозності в її

виконанні. Отже, актуальним є питання створення ав

томатизованого робочого місця класного керівника.

Використання інформаційнокомунікаційних тех

нологій у роботі класного керівника широко обгово

рюється в педагогічній літературі і в Інтернеті. Розгля

даються різні аспекти цієї проблеми, такі як застосу

вання баз даних для систематизації і зберігання даних

про контингент учнів [4], організація нового рівня

сучасного спілкування з учнями, батьками та колега

ми за допомогою блогів [5], створення шаблонів для

спрощення підготовки типових документів [6], ство

рення бази даних (засобами Microsoft Office Access) для

зберігання необхідних у роботі класного керівника

інформаційних даних про учнів класу, їхніх батьків

тощо [7], використання електронних ресурсів для

проведення класних годин, батьківських зборів, у по

заурочній роботі з учнями [8, 9] тощо. Відомо багато

спроб розробити уніфіковане автоматизоване робоче

місце класного керівника, але специфіка і розмаї

тість документів, з якими він має справу, не сприяють

тому, щоб водночас із задоволенням потреб докумен

тообігу були забезпечені простота і зручність роботи

педагога з програмним засобом. Наразі, функціональ

ні можливості стандартних інструментів пакета

Microsoft Office, з одного боку, і рівень інформаційної

компетентності сучасного вчителя — з іншого, є ціл

ком достатніми для того, щоб можна було на свій

смак розробити власне автоматизоване робоче місце. 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка