№7 (50) /07/2016 Освіта та розвиток обдарованої особистості


Використані літературні джерелаСторінка8/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Використані літературні джерела

1. Базаров Т. Ю. Управление персоналом [Текст] /  

Т. Ю. Базаров. – М. : Мастерство, 2002. – 218 с.

2. Левків  С.  П.  Формування  екологічної  компе-

тентності учнів на уроках біології [Текст] / за заг. ред. 

С. С. Вітвицької, Н. М. Мирончук // Модернізація ви-

щої освіти в Україні та за кордоном : зб. наук. праць. –  

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 31.

3. Руда О. Ю. Формування екологічних знань сту-

дентів медичного коледжу у процесі вивчення біологіч-

них дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / О. Ю. Руда. – 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 20 с.

4. Совгіра С. В. Теоретико-методичні основи фор-

мування екологічного світогляду майбутніх учителів у 

вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] : ав-

тореф. дис. на здобуття вченого ступеня д-ра пед. наук :  

спец.  13.00.04  /  С.  В.  Совгіра  ;  Луган.  нац.  ун-т  ім. 

Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 40 с.

5. Титаренко Л. М. Формування екологічної ком-

петентності  студентів  біологічних  спеціальностей 

університету [Текст] : дис. … канд. пед. наук: спец. 

13.00.07 / Л. М. Титаренко. – Київ, 2007. – 210 с.

6. Формування  екологічної  компетентності  шко-

лярів  [Текст]  :  наук.-метод.  посіб.  /  Н.  А.  Пустовіт,  

О. Л. Пруцакова,  Л. Д.  Руденко, О. О. Колонькова. – 

Київ : Педагогічна думка, 2008. – 64 с.

7. Хроленко М. В. Формування екологічної свідо-

мості майбутніх вчителів початкових класів [Текст] : 

автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 / М. В. Хроленко ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 20 с.

8. Хрипунова А. Л. Формування екологічної ком-

петентності майбутніх інженерів – фахівців цивільно-

го захисту [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого 

ступеня канд. пед. наук : спец.  13.00.04 / А. Л. Хри-

пунова ; Харківський національний педагогічний ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2009. – 20 с.

9. Чернікова О. В. Підготовка майбутніх учителів 

біології до формування екологічної культури старшо-

класників [Текст] : автореф. дис. на здобуття вченого 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. В. Черніко-

ва ; Південноукраїнський державний педагогічний уні-

верситет імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 21 с.

10. Шапран  Ю.  П.  Екологічна  компетентність 

майбутніх учителів біології: її сутність та діагностика 

[Текст] / Ю. П. Шапран // Zbiór raportów naukowych. 

“Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań” 

(28.12.2012–30.12.2012). – Warszawa: Wydawca: Sp. z 

o.o. “Diamond trading tour”, 2012. – 100 str. 

11. Шапран Ю. П. Сутнісні ознаки, структурні ком-

поненти  і  вимірювання  екологічної  компетентності  сту-

дентів-біологів педагогічного університету [Електронний 

ресурс]  /  Ю.  П.  Шапран  //  Педагогічна  освіта:  теорія  і 

практика  :  зб.  наук.  праць.  –  Кам’янець-Подільський.  – 

Вип. 18 (1–2015). – С. 320–325. – Режим доступу: http://

science.kpnu.edu.ua/port-folio/pedahohichna-osvita-teoriya-

i-praktyka/. – Назва з екрана.

12. Юмашева Л. В. Экологическая компетенция и 

экологическая компетентность как интегрированный 

результат  экологического  образования  [Текст]  / 

Л. В. Юмашева, И. Л. Перфилова, Т. В. Соколова // Интернет-журнал ICEE. 2012. – № 7 (июль). – С. 157–162.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка