№7 (50) /07/2016 Освіта та розвиток обдарованої особистостіСторінка7/8
Дата конвертації24.03.2020
Розмір54 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
21

НАУКА – ПРАКТИцІ

містить: проектно-конструкторські, управлінські, оці-

нювальні  та  дослідницькі  вміння  щодо  здійснення 

екологічної діяльності. Основою є екологічні вміння 

майбутнього вчителя біології, вміння формувати еко-

логічну культуру старшокласників, а також оцінюван-

ня – порівняння наявного та значущого, корисного і 

шкідливого.  Майбутньому  вчителю  біології  важли-

во  вміти  передбачити  більш  характерні  властивості 

та  особливості  діяльності  з  формування  екологічної 

культури старшокласників і на підставі цього прогно-

зувати необхідні етапи. Більш повно ця функція ви-

являється в діяльності вчителя на етапі прийняття пе-

дагогічних рішень [9]. Цим пояснюємо необхідність 

визначення  технологічно-рефлексивного  компонента 

«готовності майбутніх учителів біології до розвитку 

екологічної компетентності» в учнів.

Відповідно  до  структурних  компонентів  (аксіо-

логічно-мотиваційного,  знаннєво-інформаційного  та 

технологічно-рефлексивного)  «готовності  майбутніх 

учителів біології до розвитку екологічної компетент-

ності» в учнів основної школи визначено такі критерії:ціннісне  усвідомлення  та  сформованість  мо-тивації  розвитку  екологічної  компетентності  учнів 

на заняттях біології;оволодіння професійними знаннями (фаховими, 

психолого-педагогічними, екологічними);здатність до практичного розвитку екологіч-

ної компетентності учнів.

Показниками критерію «ціннісне усвідомлення та 

сформованість мотивації розвитку екологічної компе-

тентності  учнів  основної  школи  на  уроках  біології» 

є: спрямованість на здійснення екологічної діяльнос-

ті;  зацікавленість  проблемами  збереження  довкілля; 

система екологічно ціннісних орієнтацій; усвідомлен-

ня  значущості  розвитку  екологічної  компетентності 

учнів  основної  школи;  умотивованість  на  розвиток 

екологічної компетентності школярів.

Показники  критерію  «оволодіння  професійни-

ми  знаннями  (фаховими,  психолого-педагогічними, 

екологічними)»  визначають:  сформованість  системи 

психолого-педагогічних  і  фахових  знань;  екологічну 

грамотність  (обізнаність  з  екологічною  проблемати-

кою; теоретичні екологічні знання); знання теорії та 

методики розвитку екологічної компетентності учнів 

основної  школи;  знання  закономірностей  розвитку 

екологічної компетентності учнів певного віку.

Показниками  критерію  «здатність  до  практичного 

розвитку  екологічної  компетентності  учнів  основ-ної 

школи» є: активна екологічна позиція; досвід екологічної 

діяльності; сформованість професійно та особистісно зна-

чущих  якостей  (гуманність,  емпатійність,  ощадливість, 

«екологічна» відповідальність за результати діяльності); 

здатність до самоаналізу та корекції власної поведінки; 

оволодіння методами та прийомами розвитку екологічної 

компетентності учнів. Відповідно до названих критеріїв 

та показників нами виокремлено

 

три рівні сформованос-ті «готовності майбутніх учителів біології до розвитку 

екологічної  компетентності»  учнів  основної  школи:  

1) елементарний, 2) репродуктивний, 3) творчий.

Таким чином, визначена нами структура готовнос-

ті майбутніх учителів біології до розвитку екологічної 

компетентності учнів основної школи дозволить діа-

гностувати рівень сформованості цієї якості у студен-

тів та визначити способи впливу на її формування.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка