3 issn 18178510 Іноземні мови №3/2011 (67)


Формування ФК в учнів початкової школиСторінка15/25
Дата конвертації24.03.2020
Розмір0,79 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
Формування ФК в учнів початкової школи

 

[3]


Враховуючи те, що формування основ ФК відбува

ється в початковій школі, необхідно брати до уваги особ

ливості пізнавальних процесів і психічних властивостей

молодших школярів.

Учні початкової школи (з 67 до 9 років) мають знач

ний потенціал для оволодіння ФК. Мовна здібність,

пластичність мозку та артикуляційного апарату, висока

слухова диференційна чутливість, здатність до точної

імітації, зацікавлене ставлення до ІМ можуть, на думку

вчених, забезпечити безакцентну вимову. Але й факто

ри, які перешкоджають ефективному навчанню вимови,

мають також об’єктивний характер, це: мимовільність

психічних процесів (уваги і пам’яті), відсутність аб

страктного способу мислення, переважно механічний

характер пам’яті, нездатність учнів двох перших класів

координувати декілька інтелектуальних операцій і

здійснювати їх одночасно, несформованість металінг

вістичних умінь тощо.

Крім перелічених об’єктивних факторів, які впли

вають на оволодіння вимовою молодшими учнями, необ

хідно також ураховувати схожість процесів засвоєння

ними ІМ із процесами оволодіння дітьми рідною мовою.

Так, у віці 78 років інтелектуальний розвиток шко

лярів дозволяє їм засвоювати ІМ інтуїтивно, на основі

наслідування, тобто вони здатні виконувати рецептивні

та репродуктивні (імітативні) мовленнєві дії. Вони не

можуть здійснювати одночасно декілька операцій і коор

динувати їх. Пізніше (приблизно у 8річному віці) діти

починають свідомо реалізовувати незначні зміни засво

єних мовленнєвих одиниць з метою їх використання у

нових ситуаціях спілкування. А на усвідомлене, на основі

узагальнення, опанування ІМ діти здатні, починаючи

лише з 1011 років. У школярів цього віку формуються

розумові операції порівняння, аналізу, синтезу, узагаль

нення, комбінування тощо, які дозволяють учителю

організовувати свідоме формування фонетичних нави

чок на основі засвоєння мінімуму фонетичних знань і

стимулювати розвиток фонетичної усвідомленості.

Оскільки молодші учні оволодівають ІМ спочатку

інтуїтивно, підсвідомо, мимовільно й цілісно, то навчан

ня вимови слід починати не з опрацювання окремих зву

ків або елементів інтонації, а з організації елементарного

усного іншомовного спілкування, насамперед в ігровій

формі. У ході такого спілкування учні оволодівають ці

лими фразами, які вони сприймають спочатку в основ

ному з мовлення вчителя, тому їх вимова цілком зале

жить від вимови учителя. Це ставить високі вимоги до

його вимови і дидактичного мовлення, інакше завдяки

здатності учнів до точної імітації вони можуть оволо

діти неправильними словесними і фразовими етало

нами. З метою підтримки фонетично коректного спри

йняття мовлення учитель може застосовувати спеціальні

прийоми, а саме: зниження темпу і підкреслену чіткість

свого мовлення, збільшення пауз, повтори, риторичні

запитання тощо.

Таким чином, завданнями першого року вивчення ІМ

науковці вважають адаптацію учнів до нових інтонацій

них моделей та ритмічних особливостей виучуваної ІМ

і оволодіння ними (слуховимовними) словесними і

фразовими стереотипами.

Подавати новий мовленнєвий матеріал рекоменду

ється в адаптованих автентичних або спеціально ство

рених римованих текстах (скоромовках, римуваннях,

віршах, піснях). Ці тексти пропонується прослухати

декілька разів (кожного разу з новими установками).

Для забезпечення розуміння прослуховування супро

воджується наочністю, жестами, мімікою, фоновим

перекладом, а після контролю розуміння тексти фоне

тично опрацьовуються хором. Це дозволяє підвищити

чутливість (сенсибілізувати) молодших учнів до нового

ритму, мелодики і фразового наголосу. Тобто починати

формування ФК учнів початкової школи фахівці реко

мендують з рецепції (=перцепції) і розпізнавання та

репродукції інтонаційного і ритмічного малюнка мов

лення, а вже потім переходити до розпізнавання зву

кових образів слів. Приклади вправігрових прийомів:

Емоційноігрова імітація

: дітям пропонується повто

рити римований текст за вчителем різними голосами,

наприклад, як робот, папуга, розлючений собака, задо

волений слон тощо.

«Хоровод»

: учні промовляють разом з учителем рядки

римованого тексту, рухаючись у колі, посилюють ритм

притоптуванням і демонструють мелодику підніманням

і опусканням рук.

«Ритмічний паровозик»

: учні стають один за одним

«паровозом» і рухаються, промовляючи римований

текст, підкреслюючи фразовий наголос стисканням і

виштовхуванням кулачків.

«Абетка Морзе»

: учні вистукують ритм і наголос ви1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка