11 українська література в загальноосвітній школі №11, 2014Скачати 59,26 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2020
Розмір59,26 Kb.
  1   2   3   4   5


11

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 11, 2014

Процес профілізації навчання в сучасній школі

висуває підвищені вимоги до професійної підготовки

вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції,

загальної культури, оскільки перед учителем профіль-

ної школи постало завдання вчити по-новому, отже,

розробляти зміст, організаційні форми, методи і засо-

би навчання й виховання таким чином, аби забезпечи-

ти оптимальні умови розвитку учнів, які свідомо обра-

ли майбутній напрям професійної підготовки з

урахуванням інтересів, здібностей, нахилів, обдару-

вання тощо. 

На сьогодні відповідними інститутами підготовлено

базові нормативні документи профільної школи, роз-

роблено програми, підручники, однак проблема готов-

ності сучасного вчителя української мови й літератури до

роботи в профільних класах залишається відкритою й

нині активно обговорюється на сторінках фахових періо-

дичних видань, стає предметом дискусії наукових кон-

ференцій, семінарів. Сучасні вчені З. Шевченко, 

В. Шуляр, Ю. Ковбасенко, Ю. Мельник, Л. Мацько,

О. Семеног, Ю. Кузнецов, А. Фасоля та ін. наголошують,

що вирішальною педагогічною умовою організації про-

фільного навчання в загальноосвітній школі є формуван-

ня педагогічних кадрів, які мають забезпечувати про-

фільну, допрофільну, загальноосвітню підготовку учнів. 

Учитель профільної школи повинен бути спеціаліс-

том високого рівня, відповідного профілю та спеціалі-

зації, щоб забезпечувати варіативність та особистісну

орієнтацію навчально-виховного процесу через послі-

довне, педагогічно доцільне проектування індивіду-

альних освітніх програм розвитку особистості; прак-

тичну орієнтацію освітнього процесу через введення

інтерактивних технологій, проектно-дослідницьких

методів, поширення навчального співробітництва,

самостійності учнів у набутті знань тощо. Ці вимоги

потребують модернізації педагогічної освіти, підви-

щення кваліфікації та перепідготовки освітян, а також

урахування нагальних потреб школи і внесення відпо-

відних коректив у процес підготовки майбутніх учителів

української мови й літератури в сучасних вищих

навчальних закладах.Мета статті

– простежити взаємозалежність і взає-

мообумовленість між навчальною діяльністю викладача

вишу й професійною підготовкою і готовністю випускни-

ка педагогічного ВНЗ до роботи в профільній школі.

Народна мудрість твердить: «Вчителя й дерево пі-

знають з плодів». Отже, якість навчання і виховання,

професійна підготовка сучасного студента педагогіч-

ного вищого навчального закладу в цілому залежать

від професійного рівня професорсько-викладацького

складу того чи того вишу, тобто від рівня методичної

компетентності викладачів, впровадження у навчаль-

ний процес інноваційних технологій і володіння ними. 

Вважаємо за доцільне окреслити саме поняття

«методична компетентність». На наш погляд, методич-

на компетентність викладача ВНЗ – це системне

поняття, яке виражається в гармонійному поєднанні

викладацької, тобто навчальної й науково-дослідниць-

кої діяльності; співвідношення теоретичної й практич-

ної підготовки, широкої ерудиції й практичного досві-

ду, взаємозв’язок знань, умінь і навичок за умови

переваги знань; якість роботи викладача визначається

його умінням упроваджувати у навчальний процес

сучасні дидактичні технології і поєднувати їх із відпо-

відними авторськими методиками; майстерність

викладача виражається в умінні мотивувати навчальну

діяльність студентів і організовувати її через дослід-

ження, творчість і самостійне вирішення нагальних

проблем; ставлення викладача до своєї роботи й вико-

нання професійних обов’язків залежать від загальної

культури, володіння універсальними знаннями, а також

орієнтації на нові освітні парадигми у навчальному

процесі ВНЗ, які реалізуються через особистісно зорі-

єнтоване, диференційоване, багатоваріантне навчан-

ня, широке залучення ринку освітніх послуг, системно-

го підходу до інноваційних процесів тощо.

Методична компетентність – базова якісна харак-

теристика викладача вишу. Її показниками є насампе-

ред чітке визначення орієнтирів, тобто кінцевого

результату навчання й виховання студентів; демон-

страція взірця професіоналізму у своїй роботі; мотиву-

вання й організація ефективної діяльності студентів;

знання і впровадження нових освітніх технологій у

навчальний процес, максимально адаптованих до спе-

цифіки навчальних дисциплін, які викладає, й свого

досвіду; орієнтація на зв'язок теорії й практики задля

розвитку активної професійної позиції й дієвого мис-

лення майбутніх учителів української мови й літератури

профільної школи; забезпечення зворотного зв’язку в

навчанні через різні види контролю й самоконтролю.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка